Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास

वास्तव साधनांची उदाहरणे कोणती व भ्रांत साधनांची उदाहरणे कोणती ती खालील यादीत क्रमवार देतो--
१ वास्तव ध्वनी :                       मानुष व बाह्य सृष्टीतील पदार्थांचे
२ भ्रांत ध्वनी :                         अज्ञात उगमापासून निघालेले
३ वास्तव भाषा :                      व्यवहारात बोलतात ती

वास्तव ऊर्फ शुद्ध भ्रांत ऊर्फ शबल

४ भ्रांत                भाषा :      अज्ञातोद्भव ध्वनीच्या अनुकरणाने -हां -हीं -हूं इत्यादी मंत्रभाषा
५ वास्तव              गान :      स्वरोद्भव
६ भ्रांत                 गान :      ङुं ङुं णे, गुणगुणणे, पुटपुटणे इत्यादी मंत्रगान
७ वास्तव           काव्य :       शिवाजी काव्य, नारायणवध, पोपचे डन्शियाड, मनाचे श्लोक इत्यादी
८ भ्रांत              काव्य :       मिल्टनचे पॅरेडाइज लॉस्ट, डांटीची काव्ये, कुमारसंभव इ. इ.
९ वास्तव             वाद्ये :       सनया, ढोल, इत्यादी
१० भ्रांत              वाद्ये :       डौर (डमरू), कुडबुडे इत्यादी
११ वास्तव          रेखन :       वस्तुदर्शक रेघा
१२ भ्रांत             रेखन :       तोडग्यांच्या सरळ, वक्र व नागमोडी रेघा
१३ वास्तव         अक्षरे :       अ, क, इत्यादी
१४ भ्रांत           अक्षरे :        ओंकार, यंत्रे, स्वस्तिके वगैरे
१५ वास्तव         चित्र :         पशुपक्षी इत्यादींचे
१६ भ्रांत            चित्र :         राक्षसकिन्नरदेवदानवादींचे
१७ वास्तव  सचित्रग्रंथ :          इतिहास, सुतारकी, लोहारकी इत्यादींच्या विशदीकरणार्थ
१८ भ्रांत      सचित्रग्रंथ :        पुराणे, माहात्म्ये, इन्फर्नो इत्यादींच्या विशदीकरणार्थ
१९ वास्तव   प्रकाशलेखन :   फोटोग्राफी इत्यादी
२० भ्रांत    प्रकाशलेखन :      आकाशात कल्पनेने नगरे वगैरे पहाणे