Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

लेखांक १

श्री.
(नकलेची नकल.)

महजरनामा अज करार व तारीख छ १३ रोज ते दिवसी कान्होजी वलद शाहाजीराव निंबाळकर माहाले स॥ प॥ कराड यासि जानकाई कोम रत्नोजी वा। शाहाजी इबिन गोविंदराव काळे कासार देशमुख ता। वेळवंडखोरे सु॥ सन ७३७ सुभे खुजस्तेबुनियाद कारणे महजर लेहून दिल्हा ऐसा जे, देहाय ता। मा। ची लावणी उगवणी पडली आपण ता। म॥ चा कारभार करीत असता. लावणी उगवणीची सरफरास न होए आणि प्रांत मजकुरी कितेक कसाल बार लि॥ चें पडलें. काही हाल राहिला नाही. त्यावर वतनाचे सिरी कर्ज बहुत जाले. मामला आफ्तर जाला. एके रोजीचे खावयास नाहीसे जाले. आणि सबब आपला भर्तार रत्नोजीराव फौत जाहला. आपले पोटीं पुत्रसंतान नाही आपणामधी काही ताकत राहिली नाही. जागीरदार याणी आपणास गावची लावणीबदल बैतल मालाचे टके वगैरे महलग टका सिरी जाला त्यास द्यावयास जागा नाहीसी जाली. त्याजबदल आपण मिनतमाना करून ता। म॥ ची देशमुखी आपली आपण खुश रजावंदीने कबालतीने फरोख्त करून दिल्ही. बकिमत महलग टके होन सुमार ५०१ पांचसे एक रास भरणा घेतला असे. तमाम माल घेऊन फरोख्त केली असे. गावगना तपसीलवार देहाय

१ एल्हवंड १ नर्‍हे
१ पसूरे १ माजगाव
१ म्हलवडी १ आसगवाडी
१ बारे १ करंदी
१ जैतपाड १ कामरें
 ५

एकूण गाव दाहा याची रकमीना जमीन टके सुमार २२५ सवा दोन से मोकरार करून दिल्ही असे. नांव नागर सिरपाव मानपान पुढे घेत जावे. निमे इनाम बाजे वतन फरोख्त करून आपले स्वसंतोषे दिधले आहे. मी (अपूर्ण)

बे॥ रुमाजी वा। हैबतराव मारणे
देशमुख ता। मुठे खोरे
बे॥ आपाजी बलाळ देशपांडे
बे॥ हरजी व॥ कृष्णाजीराव सिंदे
देशमुख ता। पोन मावळ
बे॥ भवानी बाजी देशपांडे
बे॥ गोविंदराव शिर्के राजे
बे॥ भिकाजी वा। देवजीराव निगडे
देशमुख ता। सिरवळ
बे॥ फुलाजी दिवाकर देशपांडे गु॥
बे॥ चापजी वा। हबाजी खोपडे
देशमुख ता। रोहिडखोरे
बे॥ दाजी नरसी देशपांडे
 बे॥ नारायण वा। कानजी कानडे
देशमुख ता। कानदखोरे
बे॥ भवानी भास्कर देशपांडे
बे॥ खंडेराव वा। यशवंतराव पवार
देशमुख ता। नाणेमावळ
बे॥ आपाजी हरि देशपांडे
बे॥ फुलाजी वा। देवजी कालभर
देशमुख ता। पुणें
बे॥ अंताजी हरि देशपांडे
बे॥ महिपतराव वा। चंदरराव मोरे
जावळखोरे
बे॥ कोंडो तिमाजी देशपांडे
बे॥ शाहाजी वा। जाखोजी राजे
देशमुख सुभे खुजस्तेबुनियाद *

*