Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास

मित्रसह राजाने वसिष्ठाला मदयंती नामक आपली प्रिय स्त्री अर्पण केली, त्यामुळे तो तिच्यासह स्वर्गलोकास गेला (शांति. २३४).
शिबीने आपला औरस पुत्र ब्राह्मणाला दान दिला (शांति. २३४).

(७०) वसिष्ठ, ऋष्यश्रृंग, काश्यप, वेद, तांड्य, कृप, काक्षिवत् , कमठ, यवक्रीत, द्रोण, आयु, मतंग, दत, द्रुमद, मात्स्य इत्यादी ऋषी अशुद्ध योनीत जन्मून तपाने मूळ पित्याच्या वर्णाला पोहोचले (शांति. २९६) i. e. (1) The males i. e. fathers claimed the male children, (2) Where mothers claimed the children, the वर्ण of the children was that of the mother. (3) Sometimes the children belonged to a caste lower than that of the mother and other than that of the father. i. e, neither father nor mother claimed the child. (1) paternal family (2) maternal family and (3) out-caste family.
म्हणजे (१) पुरुष पुत्रसंततीला पिता आपली म्हणे; (२) जेथे माता अपत्यावर हक्क सांगत तेव्हा अपत्यांचा आणि आईचा वर्ण एकत्र असे; (३) कांही वेळेला अपत्याची जात आईच्या जातीपेक्षा खालची असे आणि बापाच्या जातीपेक्षा वेगळी असे म्हणजे माती किंवा पिता यापैकी कोणीही अपत्यावर हक्क सांगत नसत; (१) पितृप्रधान कुटुंब, (२) मातृप्रधान कुटुंब, (३) जातिबाह्य कुटुंब.

(७१) अगिरा, कश्यप, वसिष्ठ व भृगु ही चारच गोत्रे प्रथम होती (शांति.२९६).

(७२) श्वशुरगृही सदा राहिले पाहिजे या अटीवर दुर्योधनराजाने आपली मुलगी सुदर्शना अग्नीला दिली (अनुशासन - १).

(७३) नरकः क्षुद्रः नरः नरकः । नरकाः यत्र संति सः नरकः देशः ।।

(७४) पुत्रिकापुत्राला म्हणजे तुला मी माझी कन्या देतो व तिला तुजकडून जो पुत्र होईल तो माझा, ह्या पुत्राला देवपितृकार्यांत पाचारू नये (अनुशासन - २३).
the cause is plain that son is not of the direct blood of his grandfather. याचे कारण स्पष्ट आहे की मुलगा आपल्या आज्याच्या प्रत्यक्ष रक्तसंबंधातील नव्हता.

(७५) मातंगाला बहुत तप करूनही ब्राह्मण होता आले नाही (अनुशासन - २७. २८. २९).
वीतहव्यराजा एका क्षणात ब्रह्मर्षी झाला (अनुशासन - ३०).