Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

त्यास्तव दिल्लेश्वर जाहगीर पादशहासीं संविधान करून, त्याकडील सैन्य आणऊन, तदनंतरें निजामशाहासी युत्धास प्रवर्तावें, म्हणून सांगीतले । तेव्हां अल्लीयदलशाहानी म्हणाले जे तुह्मी सांगीतलें ते युक्तच आहे । तथापी अमचे वडील इभराईमखानास व जाहगीर पादशहासहीं रिणानुबंध, त्या अनुसंघानेंकडून जाहगीर पादशाहाहीं आमची गोष्टी अंगिकार करून, आह्मांस सहायहीं करितील, ह्मणून तेणेंप्रमाणें संविधानासहीं आरंभिले । तेव्हा जाहगीर पादशहा दिल्लेश्वर यानी इभराईमखानाचे पूर्व स्नेहास्तव अल्लीयदलशाहास कुमक पाठविले । ते तांब्रमुखी प्रजा सरदार लस्कीरखान ह्मण्णार,--तांब्रमुखी ह्मणिजे शुत्ध मोगल,-यांस कुमक पाठविल्या कुमक कडून हीं व यादवराजे आपल्या सरदारासमवेत मिळाल्याकरितांहीं त्या गवेंकडून अल्लीयदलशहानी निजामशहासी युत्ध करावें म्हणून त्यांच्या मुलुकातें उपद्रवास आरंभिले । तेव्हां निजामशहा पादशाहासी मिळून होते । सरदारांची नांवेनिशी :-मालोजीराजाचे पुत्र शाहाजी राजे ; व शाहाजी राजाचे भाऊ शरफोजी राजे ; (विठोजी राजे यांचे लेक ज्येष्ठ संभाजी राजे वीर स्वर्गस्थित जातां, वरकड नांव निशा:) खेलोजी राजे; व मालोजी राजे; व मंबाजी राजे; व नागोजी राजे; व परसोजी राजे; व मक्काजी राजे ; त्र्यंबकजी राजे । शामवक्र सैन्याचे सरदारः-शामवक्र म्हणिजे शुत्ध हबसी-हमीरखान; मुघाखान; फलसरवा देशाचा अधिपति बल्लाळराजा; बेडराचा यजमान सिव्हराजा; विठोजी राजा म्हण्णार, अन्य येक म-हाटा; दत्ताजी राजा म्हण्णार अन्य येक म-हाटा; नागोजी राजा ह्मण्णार अन्य येक म-हाटा; नरसिव्ह राजे म्हण्णार अन्य येक म-हाटा; जगदेव राजाचे लेंक, सुंदर राजे म-हाटे; तुरुस्क दखणी सरदार स्त्रादतखान्; व याकुतखान्; व शमसरखान्; व रूपखान; व जोहरखान्; व फतेखान्; व त्याचे लेंक अहमद्खान् प्रमुख देखील । अंबरखान सेनापती निजामशाहा पादशहाचे । या