Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

शाली वाहन शकें १५४२ दुर्मती संवत्सरीं तक्तनिशि जाहले सवेंच या दव राजे ह्मण्णार कोणी येक राजे होते, त्यांनी प्रार्थनापूर्वक आपले कन्या जिजाऊस शाहजी राजास द्वितिय विवाहास लग्न करून दिल्हें । या शाहजी राजाचे धाकुटे भाऊ शरफोजी राजे, यांनी विश्वासरायांचे कन्या दुर्गाबाई, यांसी लग्न करून घेतले। तदनंतरें कित्तेक दिवसावरि या उभयतांचे चुलते विठोजी राजे दैवगतीस पावले । त्यांचे लेक आठजणहीं निजामशाहा पादशहास अनुसरून होते । तदनंतरें कांहीं येक विशेष दिवसांत निजामशाहापादशहानी आपल्या खालील राजे लोक तमामास बोलाऊन पाठऊन सदर केले । त्या सदरेस आल्या उपयुक्त नामनिशाःप्रथम मालोजी राजे त्यांचे लेंक शाहजी राजे शरफोजी राजे हे दोघे भाऊ; व यांचे चूलत भाऊ विठोजी राजे यांचे लेंक आठजण; व शाहजी राजे यांचे दुस-या स्त्रीचे जनिता यादवराजे म्हण्णार येक; व त्याचे पुत्र दत्ताजी राजे म्हण्णार हीं; व खंडागळे म्हण्णार तेहीं येक थोर सरदार; समग्रहीं सदर माडा जाहल्यावरी, बाहेरी येते वेळेस दाटणे पडली । त्या दाटणींत वरि लिहिल्या खंडागळे म्हण्णार सरदाराचा हत्ती मस्तीस येऊन बहुत प्रजांस मारिला । तेव्हां यादव राजे म्हण्णाराचे लेंक दत्ताजी राजे यानीं तरवार घेऊन त्या खंडागळाच्या हत्तीस मारावेंयास गेले। त्या वेळेस विठोजी राजाचे लेंक आठजणा भावांपैकीं, संभाजी राजे म्हण्णार येक, व खेलोजी म्हण्णार येक, या दोघानाहीं खंडागळेचे स्नेहास्तव त्या खंडागळाचा हत्ती मारावयास आल्या दत्ताजी राजास, हत्ती मारणें गरज नाहीं म्हणून अटकाविले ।

तेव्हां दत्ताजीस राग येऊन, बहुत लोकांस जायां केला हत्तीस, मारावें ह्मणालियांस तुह्मी अटकावणें काय, म्हणून येकास येक चर्चा वाढून हातांस हात मिळून खानीजंगीं जाहली । त्यांत विठोजी राजाचे लेंक संभाजी राजाचा हात चालून दत्ताजी राजाचे डोसकें उडालें । तेव्हां त्या दत्ताजी राजाचे वडील यादवराजे, पुढें लांबले होते, त्यांस आपले पुत्र