Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

स्थळ सूची

---------

(स्थळाच्या नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

अक्कलकोट - (आकलकोट) - ३२३
अगोती - १८,२०,१५६
अडोली - १५७
अणजुरी - २३६
अतीत - १०,४८
अनेवाडी - ६२,६४,९१,१०१,१५२,१५४,१५५
अपसिगे - १५३
अभेडी - ४९
अरडे (आरड) - ६२,६४,,९१,१०२,१५२
अरफळ - १५६
असकवडी - १५७
असखेड (बु॥) - ४५१
असखेड (खुर्द) - ४५१
असनगाव (तर्फ तारळे) - १५५
असले - १५४
असुरणे - ४१७, ४१८, ४१९
असेगणी - ९१
अहमदाबाद (अमदाबाज) - ३६८,३७१

आकळकोट - ६८
आखाडे - ६२, ९१
आखेगणी - ६४,१५२
आखोडे - १७०,६४,१५२
आधारसुल - ३७१
आमीनाबाद - ३२४
आरवी - १८,१९,२०,५०,५९
आरवी (मुदगल) - ३६६,३६७,३७२,३७३,३७४,३८१,३८२,३८३,३८४,३८५३८७,३८९,३९१,४००,४०१,४०२,४०३,४०४,४०५,४०७,४०९,४१०,४१२,४१५,४१६,४२०,४२१
आलेगौ (गाव) - ३८३, ४०२
आसनी (बनागुडा) - १५७
(मडभर) - १५७
आहार्गणी - ६२
आळेवाडी (अले)- ६४
आळेवाडी - १५२
आगसोले- २९४, २९९
आबडे - २९०, ३५६
आबीक - ५३
आबेकी - ६१
आबेठाण - ४५१

इडमिडे - ६५, ९८
(र) - ११५,११८,१२३
(डि) - १६०,१६३,१६४,१६५,१६६, १६९,१७१,१७३,१८०,१८१,१८४,१८६,१८८,१८९,१९०,१९१,१९३,१९४,१९५,१९६,१९७,१९८,१९९,२००,२०२,२०३,२०५,२०६,२०७,२०८,२१२,२१६,२४१,२४२,२५२,२५४
इदवली - ६२
इन्हवड - २८४
इभरामपूर - १५५
इरमाडे - २२७
इसानदेव - १५७
इंग (विंग) - ३०२
इगनोळे - ४८
इंदापूर - १८,२०,५९
इंदुरी (तळेगाव) - ४२९,४५२,४५३
इंदोरी - १०
(इंदोली) - ४८,४९,६४,९१,,१५२,४३८,४३८,४४३,४४७,४४५,४५१