Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

व्यक्तिनाम सूची

---------

(नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

पटेल जानोजी - ३४,३७
पटेल दादाजी - ३५
पटेल नाईकजी - २७२
पटेल निळोजी - ३४
पटेल बालोजी - २७२
पटेल महिमाजी - ८७
पटेल विदानंद अहदम - २३३
परशुराम त्र्यंबक मुतालिक - २१,१६१,१६२,१६४,१९९,२०४,२४२
परशुरामपंत प्रतिनिधी - ३०१
परसोजी राजे - ३९५
पवार वाकाजी - ३०५
पवार सिऊजी तुकोजी - १४०
पाचवडकर दत्ताजी रघुनाथ - ५९
पाटणकर चांदजीराव - १६,३६
पाटील आंताजी - २४०
पाटील एमाजी - ४००
पाटील कुमाजी - ३९०
पाटील कृष्णाजी कोनोजी - २३८,२५६
पाटील तानाजी - २३८,२५६
पाटील तान्हाजी - १३६
पाटील दत्ताजी - १४७
पाटील परसोजी - २३८,२५६
पाटील भोल - ४००
पाटील मल्हारजी - २१५
पाटील मानाजी - २१५
पाटील माया - ६२
पाटील महादजी सुलतानजी - १०,६,१० १२,१३
पाटील महिमाजी - २३८,२५६
पाटील भुलाजी - २४०
पाटील राहुजी - २३७
पाटलल नांदवाबालकर - २६३
पाटील वाकोजी - २९३
पाटील वाघोजी - २३७
पाटील सिंदोजी तुकोजी - १०
पाटील चव्हाण संताजी भिवजी - १० १२,११
पाटील विठोजी - १० १२, ५५,२३८,२५६
पाटील विसजी - २३८,२५६
पाठक बरवाये विठ - ४३२
पाठक माणिक -६
पाळेकर पुड - ३४७
पिसाळ सूर्यराव - ५९,२६५
पिसाळ जानोजी - २
पिलभट गोसावी - ३७४
पुंडले मुदगल भट - ४३०
पोवार केरोजी - ४४३
पोसजी - ३२६
पंताजीपंत मुतालिक - ५९
पंडित गंगाजीराम - २६०
प्रभाकरभट रामेश्वरभट - ३८५
प्रभु गोज - २७०
प्रभु गोपाळ - ३२३
प्रभु जान - २७०
प्रभु दाद - ३०७
प्रभु दादाजी नरस - २८६,२८९,२९८,२९९३०३,३०७,३१५,३१७,३२१,३२२,३२३
प्रभु देशपांडे कृष्णाजी दादाजी - २८०,२८६,२८९,२९७,२९८,३०३,३०९,३११,३१६,३२२
प्रभु नरस - २९६,२९९
प्रभु नरस सास - २९७
प्रभु नीळ - ३१०
प्रभु बाल - ३०२
प्रभु बाबाजी - २९९,२९७
प्रभु भान - २७०
प्रभु भानजी - ३०७
प्रभु भाल - २७०