Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

व्यक्तिनाम सूची

---------

(नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

सखाराम भगवंत - २३०
सखोजी भिकाजी - २७८
सर्जाखान - ३
सर्जाराऊराजे - ३८४
सर्जाराव - २८६
सदानंद २४५,२४६
सदानंद गोसावी ६२,६३,६४,८१,८३,९६,१०८,१०९,१११,१२०,१२१,१३८,१४१,१४९,१५३,१५४,१५५, १५६,१५७,१५८,१६९,१७४,१७५,१७७,१७८,१७९,१८०,१८१,१८९,१९११९४,१९५,१९७,१९८,१९९, २००,२०१,२०२,२०३,२०५,२०६,२०७,२०८,२०९,२११,२१३,२१७,२२२,२२३,२२७,२५६,२५९
सदाशिव गोसावी - १७३
सदाशिव चिमणाजी - ४५३
सयपर्वत गोसावी - २३०
सरबजखान - ९८
सरुपजी - ३
सागरगिरी - १७२
साठे प्राणजी - ७७,७८
सावंत मल्हारजी - २४८
सिताबखान - ११९,१२१,१२४,१२५,१२८,२३४
सिद्दी महमद साहेब बुलवाली - ३९१
सिलिमकर प्रतापजी - २८८
सिलिमकर संताजी - २८८
सिलेमानखान - २४१
सीपारेकर रामोजी - ३८१
सुभानजी - ३,४
सुलतानखाने - ४
सुरजगिरी - २२४
सेख जबर - १८२
सेरखुडीकर बानुभट - ४४२
सोनटके बाबाजी सिवदेव - २७३
सुदर तुकदेव - १४,२३,२४,२५,२६,२८,२९,३०
संभाजी पिसर - ४
संभाजी राजे - ३,१४२,१४९,१५०,१९२,३०१,३४२,३८८,३९२,३९३,३९४,४२६
संताजी हैबतराव - १५७
संतोशागिर गोसावी - २५५
सिंदे रतनोजी - २८८,३४७
सिंदे विठोजी राजे - १७

हणमंतराव - ३३५
हतनोलीकर प्रयागजी दिनकररव - ३५४
हमीमुद्दीखान - ३
हरदेवगिरी - २६२
हरी देवगीर - २६२,२६३
हरी राज पंडित राज - ४२६
हुजतीखान दिलावरखान - ४३१
हुमायून - ३३५,३७५,३७६,३७७,३७८
हुसैन अबरखान - ५९
हैबतखान - ३७५,३७६,३७७,३८०,३८३,३८९,४०१,४०२
हैबतगि - २२४
होननाक आबनाक माग - ५०
हिगलगीर गोसावी - ६८,६९,७५,७६,८०,८१,१५८
हैसगिरी १६८,१७२,२१०