Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

व्यक्तिनाम सूची

---------

(नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

मधुकीर गोसावी - ७७,७८,९२
मनगीर गोसावी - २३३
मलार येसाजी - २८५,३५५
मलिक अजम - ३८५,३८९,४००
मलिकइनिसपाबा - ६१
मलिक अंबर - ४००,४०१,४०२,३५५,३६२,४३१
मसरकर केदारजी - ३१४
महमूदसुलतान - ३,५९
महादजी सामराज - ३४६,३४३
महादजी शंकर - २९६, २९८
मांडरे अनसोजी - २९०
मांडरे बयाजी - २९०
माणको गोविंद - १८०,१८१,२४२,२४७
माणको भानजी - २२९
मालबाराय - २९५
मालसुरे ऐसजी - ३५०
माहमदशहा - १६,२२
माहाडिक परसोजी - ११२
महादजी अनंत - १३७,१४१
माहार महुडेकर गोदनाक - २७२
माहार धाकनाक जाननाक - २७२
माहार अर्जनाक गोदनाक - २७२
माहार गोदनाक भागनाक - २९०
माहरोजी फालका - २४३
मिर्झा यार अलिलाखा - ३
मीराखान सरनाईक - १३१
मिराखान सिताबरखान - २३९
मुदगल भट - ३९२,३९३,३९३,३९६
मुलाजा बाबाजी - ३९४,३९६
मोअज्जम - ७६
मोकदम गोदजी - ४१३,४१४,४१७
मोकदम रामजी राजजी - ४१३,४१७
मोरे मानसिंग - २९७,३२०,३२१,३२२
मोरे जनार्जन - ३८
मोरे बलाळ - २७८
मोरे रायाजी - ४१

यादव धनाजी - १
यादव नारायण - २८७
यादव पदमोजी - १
यादव पदाजी - १,३,४५,५५
यादव पिराजी - १,३
यादव रताजी रूपाजी - ३
यादव लुखुजी कुकजी - ३
यादव स्वरूपजी - ५५
यादवसकरा - ७
यादी विजापूरी बादशहा - ३०४
येसाजी दादाजी प्रभु देशपांडे - २९३,२९७
येसाजी मलार - १४९, १५८
येसाजी बाबाजी - २९६
येसूबाई - २९८