Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

स्थळ सूची

---------

(स्थळाच्या नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

घावर - १५७

चरेगाव - २, ६, ४८, ६१
चऱ्होली - ४५१
चाकण (किल्ला) - ३९२,३९३,४२९,४३०,४३१,४३२,४३५,४३६,४३७, ४३८,४४०,४४१,४४२,४४५,४४७,४४९,४५०,४५१
चांदवणे - १५७
चानवाज - १४३
चाफळ - ३२३
चांदळ - १५४
चांदज - ४५१,
चांभारगोंदे - ३७२,३८१,४०६,४०७,४१०,४१२,४१५
चांभारवाडी - ३८५
चिकोडी - ५९
चिखलगाव (चिखलगाऊ) - २७१,२७९,२८४,२८५,२९५,३०७,३३३,३४३,३५६
चिखलघोलगाव - २७९
चिखलवड - २७१
चिखळी (प्रात) - ४८,५०,५९,१७०
चिंचले- १५७
चितळी (चितली) - २
चिमणगाव - १५३
चिरमोडी - १५७
चिवळी - ४५१
चिंचणेर (निंब) - ९५,९७,११४,१२४
(चिंचणै) - १५६
चिंचोली (ता पाटस) - १५६
चोंडे - ४९
चोरजाब - १५३
चोरघोडी - २९०
चोखड - ३५८
चोरे - ४८
चंचली - १५३
चंजी (प्रा।) - १७
चंंदन (किल्ला) - ९०,१०१,१०२
चंदी - १८,१९,२२,२४,२५,४१,४३,४४,६०,१८१,२०८,२८५,२८६,२९७,२९९,३४९,३५६,३६४

जटाशंकर - ४३, ४४
जतपड - २७७
जरडा - ३२३
जलालपूर - ४००,४०७,४०९,४१२,४१६
जळगाव (खानदेश) - १५३
जाऊली (प्रांत) - १२९,१३२,१५१,१९२,२१०,२५३,२७४,३३८,३३९
जातवले - २७२
जातगाव - ३७०
(जातेगौ) - ३७१, ३८८
जाफराबाद - ३६८
जायगाव - १५३
जासी - १४३
जांब - १५३
जांबडे - ४५१
जांबली - १५७
जांबवदन - १५६
जांबळखोरे - १५३,१५४,१५५,१५६२५३
जांबुळपाड - १४३
जांभुळणे - १५४
जुन्नर - ५१,२७९,३५१,३९२,४०८,४३१,४४६,४४७
जैतापूर - ३२३
जोरखोरे - १५३,१५४,१५५,१५६,२५३,२६६,३३५