Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

व्यक्तिनाम सूची

---------

(नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

फत्तेसिताबखान - १३१

बल्लाळकृष्णराव - २२९
बसवराव - २२५
बसवसेट - ६२
बहादूरखान - ४
बहिये मोरेश्वर - ३५९
बाजीराव रघुनाथ - ३२३
बाजीराव - २५०
बापरे काशीपंत - ३२३
बापाजी बिन याकुबजी मुसुलमान - ६,७
बापोजीपंत - ३
बाबाजी सिवदेव - ३०७
बापूराव दिवाण - ३१४
बायाबाई - २१४
बालभट गोसावी - ४२३
बालाजी अनंत - १२३
बाळकृष्ण भट - २२२
बाळाजी विश्वनाथ - ५९,२९३,३०१
बाळाजीपंडित - ४५२
बाळाजी बापूजी - २७८
बुर्‍हानखान - २३५
बर्‍हे केशवभट कृष्णंभट - ४४५,४४६,४४८,४५०
ब्रह्मे कृष्णंभट केशवभट - ४४७
ब्रह्मे कृष्णंभट मुरारिभट - ४३६,४३७
ब्रह्मे गंगाधरभट - ४३५
ब्रह्मे निळकंठराव - ४३५
ब्रह्मे बाबदेभट - ४३५,४३९,४४९
ब्रह्मे मुरारीभट गंगाधरभट - ४३१,४३२,४५२
ब्रह्मे मुर्‍हारभट - ४३३,४३५,४५२
ब्रह्मे वासुदेवभट - ४३३,४३५
बांदल कृष्णाजी - ३०२
बांदल त्रिंबकराव - ३०९

भगवंत सामराज - २२०,२२१
भवानगिरी गोसावी - १५८,१६१,१६२,१६३,१६४,१६६,१६७,१७०,१८०,१८३,१८४,१८५,१८६,१८७,१८९,१९०,१९३,१९६,१९७,२०६,२०७,२०८,२११,२१५,२१६,२१८,२१९,२२०,२२१,२२२,२२४,२२८,२३६,२४१,२४८,२४९,२५०,२५५
भागिरथीबाई गोसावी - २३३
भालेराव हवालदार - ३२६
भोसले कान्होजी - ३१०
भोसले कृष्णाजी - ४०३, ४२२
भोसले कृष्णाजी गंगाधरराजे - ४२४, ४२५
भोसले खंडोजी - २४७
भोसले जिवाजी खेलोजी - ४१७,४१८,४१९
भोसले तुकोजी - १८९
भोसले दसोजी विठोजी - ३७९,३८१
भोसले परसोजी - ५९
भोसले फत्तेसिंग - ३०५,३०९,३१०
भोसले बाबाजीराजे - ३६७
भोसले भवानजी आपाजी - ३२०
भोसले मालोजी - ३६८,३६९,३७०,३७१,४००,४०७,४०९
भोसले रायभानजी - ५९
भोसले विठोजी - ३६८,३९९,३७०,३७१,३७५,३७६,३७७,३७८,३९०,४००,४०6,४०७,४०९,४१०
भोसले सटवोजी बाबाजी - १०,११
भोसले साबाजी - ५९,२१३
भोसले सितोजी - ११
भोसले विठोजी - ३७९