Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

व्यक्तिनाम सूची

---------

(नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

रणदुल्लाखान - ३, ७९
रतनोजी सेलार - ५१
राघव परसराम - ३८०
राघो काकाजी - ५९
राजाराम महाराज - ३,१४,१५,१६,२३,२४,२६,२८,२९,४३,४४,५०,५९,१५८,१६१,१६४,१६९,१७३,१७४,१७५,२०८,२११,२८२,३०१,३२३,३४९,३५०,३५१,३५२,३५३,३५४,३५९
रामगीर - २५१
रामचंद्रपंत अमात्य - १४,१५,२१,२२,२३,२५,२६,२८,२९,३०,३१,३९,४१,४२,४७,४८,५४,१५८,१६३,१६४,१७३,२८४,२८६,३०३,३४३,३४५,३४६,३४९,३५७,३५९
रामजी कृष्ण - ३०८
रामजी राजजी मोकदम - ४१३
रामजोशी मकजोशी - ४५१
रामराजा- ३,३०१
राम वकिल - ३४७
रामजी एकदेव - ३७४
रामजी त्रिमळ - ४४
रामेश भट - ३९५
रामेश्वरभट नारायण भट - ३६६,३६७,३७२,३७३,३७४,३८२,३८३,३८४,३८६,३८७,३८८, ३८९,३९१,३९७,३९८,३९९,४००,४०१,४०२,४०३,४०४,४०५,४०६,४०७,४०९,४१०,४११, ४१२,४१५,४१६,४२०
रामोजी - ३
रायभान वकील - २८९
रुद्रो चिमणाजी - १
रेवागीर गोसावी - १३२
रोहिलाखान नबाब - ३
रौद्रराव - २४७
रंगनाथभट गोसावी - ३७४
रंगोजी गुंड - २०४
रंगो बापुजी - ३२३
रंगोवतदादा - ३२३
रंगो त्रिमळा वाकडा - २७०

लखमोजी राजे- ३७३
लगड संभाजी - १९०
लदेसगिरी गोसावी - १९२
लाडीखान - ३
लिंगोजीमाना - ३
लुमाजी कान्होजी मोकदम - ३८६

वणगोजी मुधोजी - ३
वजीरअल्ली सैदमजल - ३६४
वागमोडे जानु राऊ - १८,१९,२०
वासुदेव भट - ४३५
विठलगीर - २५३
विठल गोपाळ - २५३
विठल गोपाळ - १९२
विठल दत्तो - १२९,१३२
विठ्ठलपंत बाबा - ३२३
विठल यबाजी - २४३
विठलभट हौतसिंग - ३७४
विठोजी राजे - ३९७
विठल लक्ष्मण - १६८
विसाजी निलकंठ - २१४
विसाजी राम - २५१
विसाजी रायदेक - ३७४
वेवगे कनकोजी - ३८१
वेवगे जानोजी कनकोजी - ३८०, ३८१

शर्जाखान - ९८
शहाजीराजे - १,३,६१,२६७,३९८,४०४,४१५,४१६
शामजी हरी - २८८,२९०,२९८
शाहू महाराज - ५८,५९,२०८,२१०,२११,२१७,२८९,२९१,२९२,२९४,३०१,३२३,३५८
शिर्के खंडेराव महाराजे - ३२३
शिवाजी नाईकडा - १२
शिवाजी महाराज - १,३,१८०,१८३,१८४१८५,१८६,१८७,१९०,१९१,१९३,१९४,१९५,१९७,२०३, २०४,२०५,२०६,२०७,२७३,२७५,२७६,२८८,३०१,३०७,३८८,३९९,४३७,४३८,४३९,४४०
शिवाजी (दुसरा) - ३०१, ३५७
शंकराजी कृष्ण - २५०
शंकराजी नारायण - २८०,२८५,२८६,२८९,२९७,३०१,३०३,३१५,३४९,३५१,३५२,३५३,३५४,३५६, ३६०,४४७
संकराजी पंडीत सचीव - १६१,१६५,१६७,२८८
श्रीकराचार्य पंडित - १६८,१७२
श्रीहरदेवगीर - २५१