Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

स्थळ सूची

---------

(स्थळाच्या नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

खटाव (प्रा।) - ३,१३,५९
खडकी (घामोडी) - १५६, ३९५
खनवड - २
खरपुडी - ४५१
खरसी (खुर्द) - ६२,६४,९१
(बु॥) - १५२
खराडे - ४८, ४९
खळद बेलसर - ३०२, ३६४
खातेवाडी - ३३
खानदेश (सुभा) - ३५८
खानवटे - ४११
खानापूर (ता।) - १५४,२७१,२७९,३०७
खालउमर - ४५१
खाडाले- ३६९
खुजस्तेबुनियाद - ४५०
खुटबावी - १४३
खुडोली - १० १२
खुलसी - १५७
खेड (पा।) -१५३, १५६
(बु॥) - २३७
खेडी बु।। - २९०
खेडेवारे -२७८
खेतवाडी - ५१
खोकडे -१४३
खोडद - ४९
खोउसी - ५०
खोडिवाडी - १३
खोपडे - २६९, २७९
खोपी - २७९
खोलवाडी - १५६

गडेखिंड - ३०२
गारपीर - ३२३
गारवडे - ४८, ४९
गालेगाव - ४५१
गाजिभोयरे - ५१
गाडापूर (प्रो।) - ३७१
गुगळसी - १५७
गुहिणी - १५७
गुळींब - १५४
गुजणमावळ - १०७,२७९,२८८,३०२,३०६
गुजवणे - १५७
गोदावरी - ६,२५१
गोनवडी - ४५१
गोलवडी - ३०७
गोवारे - ३
गोवे (पा। बाई) - ७०,८६,८७,८८,९४,११३,११६,१२२,१२६,१३०,१३६१५६,२२३,२२५,२२६,२२८, २३१,२३८,२४३, २५६,२६१
गोंदवले (बु॥) - १४४
गौडगौ - ३६८, ३७१