Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

व्यक्तिनाम सूची

---------

(नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

धाऊजी नाइकवाडी - ७७, ७८
धारोजी पदमोजी - ५९

नरसो दामोधरे - ९,३९६
नरसो धोंडदेव - २७२
नरसिंह भारथी - २२२
नरसो रामाजी - २३३
नरसोजी नाइकडा - १२
नरसिंगराव - ३२६
नाइक उडाजी - ४२७
नाइक कान्होजी - ३०२,३२६,३३६,३३७,३६४
नाइक कृष्णाजी - ३६३,३६४
नाइक खेमाजी - ३०२
नाइक चापजी - ३०२,३६३
नाईक जगदेवराव मुधोजी - ७१,१३५
नाईक तुबाजी - १५२
नाईक दत्ताजी - ८३,१५३,१५४,१५५,१५६,२३१,२५८,२६१
नाईक नरसोजी - १५४,१५५,१५६,२४६
नाईक नाईकजी - ३०२
नाइक बजाजी -५९
नाइक बाजी -३६४
नाइक यभानजी -३०२
नाईक मुधोजी पणगोज -३२७,३२८
नाईक रतनजी - १५२
नाइक राणोजी - ३०९
नाइक रामचंद्र - ४२६
नाईक सर्जाराव - ३०२
नाईक साबाजी बुधोजी - ३२५
नाईक हैबतराव नागोजी - १५७
नागोजीराव - १६
नाणेकर भंडारी - ४२८
नातु बाळाजीत - ३२३
नारायणभट दामोदरभट - ३८५
नारो पंडित - २९७
नारो पिलाजी- २१२
नारोपंत -४२७
नावडकर बगाजी - ३४४
नारो शंकर - २१२,२९५,२९६,२९८,२९९,३०१
नारोराम हवालदार - १९२
निकम तुलाजी - ३१८
निजामशहा - २४७
निंबाळकर धारराव - ५९
निंबाळकर रंभाजी - ५९
निंबाळकर सटवोजी - २८२,३४७
निंबाळकर सताजी - ३४२
निंबाळकर हणमंतराव - २८२,३४७
निळकंठ मोरेश्वर - ५४,२८१
निळोपंत - २५९
नेनोजीराजे - २८२,३४७,३९५