Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

व्यक्तिनाम सूची

---------

(नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

ठोंबरा पाटील माहाद - ३६६,३८४,३८७,३८९,३९१,३९८,३९९,४०१,४०४,४२०,४२१
ठोंबरा पटेल माहमद-३८२
ठोंबरा राघोजी- ३७९

ढगे शंकराजी- २८२,२८६,२९०,३४७

तानाजी जगदाळे - ३,८
तान्हाजी-३२६
तावरे यादोजी -२५०
तिमाजी पुरुषोत्तम - ४३५
तिमाजी यादव - ४२,४४,४६,१७५,१७७,१७८,१७९
त्र्यंबकराजनीळपर्वनिवासी - २५८
त्रिंबक जिवाजी - १८९,२४१
त्रिंबकजी बलाळ - ४२०,४२१
त्रिंबकजीराजे- ३९५
त्रिंबकभट नीळकंठभट - ४०८
त्रिंबकभट राजगुर - ३९९

थोरात मल्हारी - ४
थोरात नेगोजी - ३

दगडे रामाजी हिरजी - २७९
दत्तगिरी गोसावी - २४१
दत्ताजी त्रिमळ - १३७
दत्ताजी सिवदेव - २९७
दसनाम संन्यासी - ८१
दादाजी कोंडदेव - ३,३०२,३६४
दादाजी नरसिंह - २९७,३१६
दाभाडे खंडेराव - ५९,३०१
दामाजी नारायण - ४४६,४४७,४४९
दामोदरभट नारायणभट - ३७२,३७३,३७४,३९९,४०२,४०६,४०७,४०९,४१०,४१२,४१6,४१९
दायकोजी कृष्ण - ३6२
दावलखान - ६
दिलावरखान - ३२८,४३६
दिवाकरभट गोसावी- ३७४
दिवाण बाबूराव - ३१४
दुर्गादास - २५१
देवजी रूपजी - ३८६
देवपूजेसेटिबा - ३२३
देवाजी मबाजी - ५९
देशकुलकर्णी नरसो रामजी - १०७
देशकुलकर्णी रखमाजी कान्हो - ४१८
देशकुलकर्णी रुद्राजीपंत - १० १२
देशपांडे गिरमाजी झुगो - २१४,२२०,२२१,२६२
देशपांडे दादाजी नरसप्रभु - २६६,२६७,२६८,२६९,२७३
देशपांडे नरसप्रभु- २६८
देशपांडे नारोरुद - ५९
देशपांडे बाजीप्रभु - २६३
देशपांडे बापूजी सोनाजी - ५९
देशपांडे भानजीबावा - २७७
देशपांडे मोरो जिवाजी - २४९
देशपांडे रामजी बाजी - २९३
देशपांडे रुद्राजी चंदो - ५८
देशमुख एमाजी - ४१३,४१४,४१७,४१८
देशमुख कानोजी - ३३०
देशमुखपंदाजी -
देशमुख चिंतोपंत- ३२३
देशमुखबाजी सर्जाराव- ३६२
देशमुखबाबाजी - ४१३, ४१४
देशमुख मगाजी - ४१७, ४१८
देशमुख माहादजीबाबर- ५९
देशमुखसई आवदोर - २७७
देशमुख सर्जाराव - २९९,३३९,३४१
देशमुख साबाजी यशवंतराव - २७०
देशमुख सूर्याराव - २६३
देसाई कानोजी - ३३३
देसाई तुलजोजी - ६४
देसाई बापाजी सूर्याजी - १७०
देसाई भिवोजी - ६२
देसाई महादजी - ४६
दौलतगीर - २५३