Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

स्थळ सूची

---------

(स्थळाच्या नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

पथके - ४८
पन्हाळा - ३
(पनाला) - ७८९२,१०७,२३२,२३३,२८६
परखदी - १५४
परटवडी - १५५
परयतर - १४३
परळी (पा। मसूर) - ५१
परिंचे - १०
पलसोरी - ३०७
पलसोसी - २७९
पलिपट - ४२३
पसरणी - १५४
पसवे - २७९
पसूर - २७७
पळशी (वैद्य) - १४३, १५५
पळसोशी - ३०२
पाखरसेत - २७०
पागरी - १४३
पागारे - २०
पारवडी - १५७
पुणे - १०,२०,५९,१५३,१५४,१५५,१५६,३२३,३६४,३८१,३८२,३८३,३८४,३८७,३८९,३९१,३९२,३९३,३९४, ३९६,३९८,३९९,४०१,४०२,४०३,४०४,४०५,४११,४२०,४२१,४५३
पुरंधर (पा।) - ३४१,३५१,३५२,३५३
पुळज - ५०
पेडगाव (ता।) - २
पेड (गौऊ) गाव - ३६७,३८२
(पेटगौ) - ३८४,३८९,३९१,३९८,३९९,४०१,४०४
पेरले - ४८, ४९
पैठण (मुगीपैठण) - २
(प्रतिष्ठान) - ६,३७१
पोरले- ३७१
पौडखोरे - ३०६,३२४
पौडशिरस - २०
प्रतापगड - ३६४
प्रभावळी - १७०

फणसी - १५७
फत्तेमंगल - ४१३,४१४,४१७,४१८,४१९
फलटण (पा।) - ५९
फोडशिरस - १८,२०

बडोदे- ३२४
बतनोसी - ३०७
बह्मणोली - ६४,१५२
बलवडि (बवलडे) -१४०, ४१७
बलुल - २९०
बातगेघर - ९१,१५२
बातमुर्‍हे - ६४
बामंजरे - ३६८
बायवडे - ४१८,४१९,४५३
बारडे (गौ) - ३७३
बारव - ९१
बारा - ६२
बारामती (महाल) - १८,२०,५९,७५
बारामावळ - ५९
बारामुर्‍हे - १५२
बालवडी - १५७
बालाघाट - ७७,७८,९२,१०७,२३३,२५७
बाबधन - १५४
बाहुगाव (बहूगी) - ६२
बिचकुले -१५५
बिजवडी - १४३
बिदवाडी - ४५१
बुध - ३
बुधे - २७९
बेथे - १४३
बेदर - २,१५,१६,२२,३९,२७९,३०२
बेलवडी - ३०७,३९२,३९३,३९४,३९६
बेलवडे (खुर्द) - १० १२, ६४, ९१, १५२
बेलोटी - ६४
बेलोसी - १५२
बेंगरूळ - ३
बोडिके - १४३
बोपलवाडी - १५४
बोपे - १५७
बोपेगाव - १५४
बोरखल - १५६
बोरगाव (ता।) - १५३, ३२३
बोरपेढा - २९०
बोरीखल - ३८०
ब्रह्मपुरी (माचनूर) - ६१
ब्राह्मणवली - ६२