Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

स्थळ सूची

---------

(स्थळाच्या नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

थाबाळे - १४३
थिटेघर - ३०७

दरीखुर्द - १५२
दरूनी - ५०
दरे (खुर्द) - ६४, ९१
दरे - १०२, १५२
दहिगाव (माण) - १८,२०,१५५
दहिवली - ५९,१४३
दादवडी - १५७
दापोडी - ६२,६४,९१
दारुलजफर - ५७,२३२
दावडी - ४५१
दावरघाट - २३३
दिल्ली - ३०४, ३६४
दिडघर - १५७
दुघी - १५३
देऊर - १५५
देऊळगाव - ३८३
(देऊळगौऊ) - ४०२,४२०,४२१
देगाव - ७२
(देगाऊ) - ७३,१०१,१३८,१४१,१४७,१५६,२३०
देर्‍हाडी - ३७१
देवगाव - ३३
देवपुल - १४४
दौलताबाद - ३६९,३७०,३८५

धनारे - ४५१
धामणी - १४३
धामणेरे - १५३
धावडी - ३०२
धाडेघर - १६८,१९२,२१०
धुमाळवाडी - १५३
धुळदेव - १४३
धोडउडाणा - २९०

नफती - ३७०
नरघोल - २७९
नरवणे - १४३
नागझरी - १८,१९,२०,४८
(नागसरी) - ५९
नागठाणे - ४८
नाटिंबी - २८४,२८५,३४३
(नाटबी) - ३५६, ३६४
नाडोली - ४८,४९
नाणेकर - ४३७,४३८,४५३
नाणेघोळ - ५९
नानोली - ४५१
नायगाव - १५५
नाशिक - ५९
नांदगाव (बोरगाव) - ३६३
नांदेड (सरकार) - ३२४
निगड (बु॥) - १५७
(खुर्द) - १५७
निगडी - १२
(घोलप) - ४८,५२,५९,६१
(निगुडी) - ७१,९९
(ता। सातारा) - १०६,११०,११२,११९,१२७,१२८
(पवाराची) - १३८, १३९,१४१,१५३,१७५,१७७,१७८,१७९
निघोजे - ४५०,४५१
निजामपूर - ३२४
निडोल (निडळ) - १४०
निदुत - ६१,१५७
निरगुडे - ४१३,४१४,४१७,४४८,४१९,४३२
निरथड - २०
निरवणे - १५७
निसूतर - २०
निसोडी - ५९
निळंग - १४४
निंब (पा। वाई) - ६२,६३,६५,६७,६८,७०,७२,७३,७९,८१,८३,८४,८६,८७,८८,८९,९१,९३,९५, ९७९९,१००,१०२,१०४,१०७,१०८,११०,११३,११४,११७,१२०,१२२,१२३,१२५,१२६,१२८,१२९, १३०,१३१,१३४,१३५,१३६,१४२,१४३,१४४,१४५,१४८,१४९,१५२,१५३,१५४,१५५,१५६,१५७,१५८, १५९,१६३,१६५,१६७,१६९,१७०,१७११७५,१७६,१७७,१७९,१८२,१८३,१८४,१८६,१९७,२०४,२०८, २११,२१२,२१७,२२०,२२१,२२२,२२३,२२४,२२५,२२६,२२८,२२९,२३४,२३८,२३९,२४०,२४४,२४६, २४८,२५४,२५५,२५६,२५८,२६०,२६१,२६२,२६३
निंबळक - ५९
निंबोड - ४१४
नेर - ३०२
नेरळे (का। पेठ) -१५६
नेरे - २७९,२९०,३०७
नेवरे - ६१
न्हावी (नाहावी खुर्द) - १५३
(बु॥) - १५३, २७९