Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

स्थळ सूची

---------

(स्थळाच्या नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

भवानी - ४३,४४
भागानगर - ३०१,३०३
भाडळी - २
भाडळे - १५३
भाडीवली - १४३
भालवणी - ५०
भालेघर - ६२,६४,९१,१५२
भालेवाडी - १४३
भागीलघर - १५७
भाडरवडी - १५७
भाबवडी - ३०७
भाबोली - ४५१
भिऊगौ - ४१९
भिबडी (प्रा। कुडाळ) - ९१,१५२
भुतोडे - १५७
भोईज - १५६,२३०,२६५
भोगवली - ६२
भोगोली - ६४,९१,१५२
भोपवाडी - १५५
भोर (का।) - २७३, २८३,२८४,२८५,२८७,२९५,२९६,२९८,२९९,३०७,३०८,३१५,३१९,३२५,३२६,३२७,३३१,३३६,३३७, ३३८,३३९,३५५,३५६,३६१
भोरडी - १५७
भोसे - १५३

मदरूळ (डोणीचे) - ४८
मदवाहाल - १५५
मनमोहनगड - ३००
मरडमुर्‍हे - ६४,१५२
मरडी - ३३,९१,१०२
मरढे - १५६
मरळी - ४८,४९
मलकर (मौजे) - ४५१
मले - १५७
मलेनूर - ४२२
मलेवडी - २५०
मलेवाड - ५०
मलेवाडी - १४३, १४४
मसूर (परगणा) - १,२,३,६,७,९,१०,११,१२,१३,१४,१७,१८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२८,२९,३१,३२,३४,३५,३६,३७,३८,३९,४१,४२,४३,४४४५,४८,५०,५२,५३,५४,५५,५८,५९,६०,६१
महमदापूर - ३६८
महिगाऊ - ६४,९१,१०२,१५२
महू (कूपा) - ६४
महू- ९१,१५२
माण (पा।) - १८,२०,१४३
माणगाव - १५७,१५८
माणदेश - २७९
मारडी - १४३
मारुल - ४८
मारुली - ६२,६४,९१,१५२
मालगाव - १५६
मालेवाडी - ३८४,३७६
मावळ (तर्फा) - २१७,२७७
(प्रांत) - २८४,२८५,२८६,२८८,२८९,२९०,३०६,३४०,३४३,३४९,३५१,३५५,३५७
माहागाव - १५६
माहुली - १५६,३२३
माहू - ६२
मिरज (तालुका) - ३
मीलनाक - ४३७,४३८,४४७
मुगाव - ३०८
मुजुमाबाद - २
मुजेवाडी - ६९,७५,७६,२४७
मुठेखोरे - ५९,३०६,३२४
मुदरूल - ३२
मुर्‍हे - २२०
मुरे - १५४,१५५,१५६
मुलवे - २९५
मेखळी - १८,२०
मेडखिड - २७९
मेढे (मेड) - २,१५१
मेणोली - १५४
मेलगिरी - २६०
मोए - ४५१
मोगराळे - १४३
मोरगीर (मरली) - १३५
मोरघर - ६२,६४,१५२,९१
मोसे - २७०
मोसे खोरे - २७०,३०६,३०८,३२४
मोहरी - १५७
मोहळ - ५०
मोहे - १४३
मगळाईदेवी - ३२३
मागदरी - १५७
माडरदेव - २८०,२९०
म्हसवड - २७१
म्हसवे - ६२,६४,१५२
म्हाकोसी - ३०७
म्हैसगाऊ - ९१
म्हैसब - १०२