Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

स्थळ सूची

---------

(स्थळाच्या नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

झीकू ४१८
झुयी - ४२६

टकले - १५३
टेंबु - ३

ठण्णू - ५९

डरे - १५७
डायेमुख - ३०७
डेरवण - ४८
डोणिजे - १४० , ३२३

ढवळाघाट - २८०
ढाकरगाव - १४३

तडवळे - १५३
तलबीड - ५९
तलवडी - १५७
तलीये - १५५
तळवडे - १५५
तळेगाव - ३०२,३६४,४५१
ताथवडा (तातवडा) - ७७,७८
तायोटे - ९५,९७
(ताथोटा) - ११४,१२४,६१
तामसवाडे - १३
तायघाट - ३३६
तारगाव (कसबा) - २,१४,२६,२८,३४३५,३६,४२,४८
(तारगाऊ) - ४९,५४,५९,९९,११०
तारबदर - ३५२
तारळे (मौजे) - ५०,५९
तासवडे - १२,१३,४८,४९,५९
तांबी - ३६४
तांभाड - १५७,२८८
तुसरवीरे - १४४
तुळापूर - ३,१५३,१५४,१५५,१५६,३०१,३६४
तुंगभद्रा (तीर) - २८२,३४७
तेरी - ६२
तोव - २७०
तोंडिले - १४३
त्रिपुटी - १५३