Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

सर्वसामान्य नामादिशब्दव्युत्पत्तिकोश

सोस [ समुत्साहः = सोस ] great ardour.

सोसटणें [ सम् + उत् + सट्ट् ] ( सुसाटणें पहा)

सोसणें [ सह्] (सहणें पहा)

सोसबाडुली [ सोत्सुक = सोत्सुअ = सोस.
भावुक = भाउअ = बाहु
बाहु + ल = बाहुल. ( स्त्री ) बाहुली.
सोस + बाहुली = सोसबाहुली ( सोत्सुकभावुका ) ] कोणत्या हि पदार्थांविषयीं अत्यंत उत्सुक मुलीला हा शब्द लावितात. (भा. इ. १८३४)

सोसाटणें [ सम्+ उत् + सदृ्] ( सुसाटणें पहा)

सोस् (भावली) [ सुवस् one who wears a garment well = सोस् ] सोसभावली म्हणजे अलंकार घालून नटणारी मुलगी, स्त्री.

सोहाळ [ (नपुं.) सौहार्द= सोहाळा (पु.) सुखसोहाळा = सुखसौहार्द ] (भा. इ. १८३३)

सोहाळा [ ( संस्कृत) F. शोभालि: = सोहाळा masc (मराठी) ] ज्ञानेश्वराच्या पालखीचा सोहळा.

सोळभोक [सर्वभक्ष्यः = सोळभोक. अ = ओ ] ब्राह्मणः सर्वभक्ष्यः = सोळभोक ब्राह्मण.

सोळा १ [षडपरदशन्] (अकरा २ पहा)

-२ [श्लोक्यः = सोळा ] तूं मोठा सोळा आहेस, ठाऊक आहे, ह्या वाक्यांत सोळा म्हणजे श्लोक्यः, यशस्वी, लौकिकवान्.

सोळें [ शुक्ल = सुकल = सुअळ = सोळ (ळा-ळी-ळें), सोवळे ] सोळे वस्त्र म्हणजे शुछ वस्त्र. ( भा. इ. १८३४)

सौंदण [समुंदन = सौंदण. उन्द् to wet]

सौंदणी [ शुन्धनी (परटाचें धुण्याचें भांडें) = सौंधणी, सवंदणी. शुन्ध् to purify ]

सौंधणी [ शुन्धनी ] (सौंदणी पहा)

सौरसें [ स्वारस्येन ] ( ज्ञा. अ. ९ ट. ५८ )

सौरा [ शकुलः ] ( सउरा पहा )

Star [स्तृ (तारा) = star ] (भा. इ. १८३३)

स्तव [ स्तु आरंभणे. स्तव = आरंभ. त्यास्तव = तयास्तव = त्याला आरंभून = त्याच्या करितां. मायेस्तव = मायेला आरंभून =मायेकरतां ] (ग्रंथमाला)

स्त्रीघाण्या [ स्त्रीघ्नः ] ( घाण्या पहा)

स्मशान [ शी २ स्वप्ने. शवशयन = सवशान = स्मशान] ( धा. सा. श.)

स्वच्छउज्जळ [ स्वच्छं उज्ज्वलं = स्बच्छ उजळ ] (भा. इ. १८३४)

स्वार १ [ स्वारः ( बंधनं ) = स्वार ] चोराला स्वार करून आणिलें म्हणजे बंधन करून आणिलें. अमरे क्षीरस्वामी.

-२ [ अश्ववारः = असिवार = सिवार = स्वार ] असिवार शब्द जुन्या मराठींत आढळतो. ( स. मं.)