Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

व्यक्तिनामव्युत्पत्तिकोश

सुभद्रे [ सुभद्रे ] ( दासींचीं नांवें पहा)

सूनरी [ सूनरी (वैदिक ) = सुनरी, सूनरी ( स्त्रीनाम )] सुंदरी निराळी. (भा. इ. १८३३) 

सूर्याजी [ सूर्यादित्य ] ( आदित्य पहा) 

सोनी [ सुस्नाता = सुण्हाआ = सोण्ही = सोन्ही = सोनी किंवा सुवर्णा = सुअण्णा = सोण्णा = सोणी - सोनी (बालिकानाम)] ( भा. इ. १८३४)

सोनू [ सुतनु = सोनू (स्त्रीनाम) ] 

सोनूबाई [ सुतनु = सुअणु = सोनू ] 

सोम्या [ सौम्यक = सोम्या ] आयुष्मान् भव सौम्य । असा आशीर्वाद संस्कृतांत प्राचीन कालीं देत. कोणाला ही सौम्य म्हणत. ह्या सौम्य शब्दापासून मराठी सोम्या शब्द निघाला आहे. (भा. इ. १८३४)

सोसपार्वती [ सो, सोस् name of पार्वती = सोसपार्वती ]

हजारीमल्ल [ सहस्रमल्ल: = हहजरमल्ल = हजारमल्ल ] मारवाड्यांत नांव आहे.

हमजू, हमजा [अहंयु ( लढवय्या) = हंजू = हमजू हमजा ] हमजा हें नांव मुसलमानांत आहे पण तें संस्कृतोत्पन्न आहे. ( भा. इ. १८३४)

हरणी [ हरेणु र्ना सतीने स्त्री रेणुकाकुलयोषितोः (मेदिनी ) हरेणु = हरणी ] स्त्रीनाम. (भा. इ. १८३३)

हंशे [ कलहंसि = हंशे ( एकशेष ) ] ( दासींचीं नांवें पहा) 

हातमल [ हस्तिमल्ल (गणपति) = हातमल ] वाण्यांत नांव आहे.

हैबत [ अहीवत् = हैबत ( राव) ] पुरुषनाम मराठ्यांत. (भा. इ. १८३४) 

होणम्या [ सुवर्णमयः = होणम्या ] हें विशेषनाम आहे. होणम्या ! =रे सुवर्णमय !

हौशी [ हंसी = हौशी (स्त्रीनाम)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------