Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

व्यक्तिनामव्युत्पत्तिकोश

रघाजी, रघुजी, रघोजी [रघुनाथादित्य] (आदित्य पहा)

रंभाजी [ रंभ (वानराचें नांव ) जित् = रंभाजी ] 

राउजी, राजाजी [ राजादित्य ] (आदित्य पहा) 

रामा [ अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिषूजितयोः (पाणिनि ८-२-१००) अगमः पूर्वान् ग्रामान् राम ३ अ = रामा ( आ Vocative) ] मराठीत संबोधन अकारांत शब्दाचें प्लुत होऊन होतें.

रामाजी [ रामादित्य ] ( आदित्य पहा) 

रामानुज [ रामानुजः मुख्यः एषां ते रामानुजकाः रामानुजकाः = रामानुज ] तो रामानुज आहे म्हणजे रामानुजाचा अनुयायी आहे. 

रामोजी [ रामादित्य ] ( आदित्य पहा)

रावत्या [ रेवत्याः अपत्यं पुमान् रैवतिकः. रैवतिक=रैवतिअ = रैवत्या = रावत्या (शूद्रनाम) ] (भा. इ. १८३४)

राही [राधा = राहा. राधी = राही ] राही हें नांव कुणब्यांत फार. (सरस्वतीमंदिर शके १८२६)

रुई [ रोहिणे ] ( दासींचीं नांवें पहा ) 

रुप्या [ रूप्यः = रुप्या ( मूलार्थ सुंदर ) मारवाडी पुरुषाचें नांव) ] ( भा. इ. १८३४)

रूपीबाई [ रुक्मिणी = रुप्पि = रूपी ]

लखजी [ लक्ष्मणादित्य ] ( आदित्य पहा) 

लखाणशेट ( लक्ष्मण = लख्खण = लखाण ] लखणशेट व शिरळशेट या शब्दांचा अर्थ एकच. (भा. इ. १८३४) 

लखभट [ लक्ष्म = लख्ख = लख. लख + भट = लखभट ] लक्ष्या, लखु, लख्या वगैरे अपभ्रंश आहेत. (भा. इ. १८३४) 

लखंभट [ लक्ष्मण = लखण् = लखम. लखम् + भट = लखंभट ] (भा. इ. १८३४)

लखमल [ रक्षामल्ल = रखमल, लखमल] ( भा. इ. १८३६ )

लखाजी, लखुजी [ लक्ष्मणादित्य ] (आदित्य पहा) 

लल्लू [ ललित = ललिअ = लल्य = लल्ल = लल्लू ] लल्लूचा मूळ अर्थ सुंदर. त्यावरून विशेषनाम. (ग्रंथमाला)

लाडी १ [ लडहा (सुंदर) = लाडी (स्त्रीनान) ] ( भा. इ. १८३४) 

-२ [ लटह ] (लाडू पहा) 

लाडू [ लटह beautiful = लाडू, लाडीबाई ] 

लुकजी [ लक्ष्मणादित्य ] (आदित्य पहा) 

लोलिंबराज [ रोलंब ( भ्रमर ) = लोलंब = लोलिंब विशेषनाम ) अ = इ ]