Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

[२३८]                                                                               श्री.                                                                          

श्रीमंत राजश्री रावसाहेब स्वामीचे सेवेशी:--
विनंति. सेवक गोविंदराव कृष्ण कृतानेक साष्टांग नमस्कार विज्ञापना तागाईत छ १६ माहे रबिलाखरपर्यंत मु॥ भागानगर येथें स्वामीचे कृपावलोकनें सेवकाचें वर्तमान यथास्थित असे. विशेष. पागावाले अजमखान व घासीमिया वगैरे यांस इंग्रजी पलटणेंसुद्धां बोलावून घ्यावें, असदअल्लीखान यांची रवानगी त्या कार्यावर करावी, मीर अलम यांस पुण्यास पाठवावें, ऐसा ठराव जाला. याचा तपशीलवार मजकूर अलाहिदा पुरवणीपत्रावरून ध्यानांत येईल. सेवेसी श्रुत होय. हे विज्ञापना.