Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

[२३७]                                                                               श्री.                                                               २६ आक्टोबर १७९५.            

विनंति विज्ञापना. चेनापट्टणाहून व्यंकटराम पिला याजकडून दोन अखबारा आल्या. त्या पाठविल्या आहेत. त्यावरून ध्यानांत येईल. त्यांत महमद अल्लीखान वालाज्याह यांचा इंतकाल छ २७ माहे रबिलावलीं जाल्याचें वर्तमान आहे. र।। छ १२ माहे रबिलाखर. हे विज्ञापना.

छ रबिलाखर मु।। भागानगर
रवाना टप्यावर.