Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

[२३१]                                                                               श्री.                                                                   २६ आक्टोबर १७९५.

श्रीमंत राजश्री रावसाहेब स्वामींचे सेवेशीं:--
विनंति. सेवक गोविंदराव कृष्ण कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति विज्ञापना त।। छ १२ माहे र।।खरपर्यंत मु॥ भागानगर येथें स्वामीचे कृपावलोकनेंकरून सेवकाचें वर्तमान यथास्थित असे. विशेष. छ २९ रोजीं नबाबाकडे दसरा सबब गेलों. बोलणें झालें. याचा तपशील वगैरे वर्तमानांची विनंति अलाहिदा पुरवणी पत्रीं लिहिली आहे. अवलोकनें मजकूर ध्यानांत येईल. उत्तरें रवाना व्हावयास आज्ञा करणार स्वामी समर्थ. सेवेशीं श्रुत होय. हे विज्ञापना.