Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड चौथा ( १८ वे शतक)

पेशव्यांची वंशावळ

१. बाळाजी विश्वनाथ भट हे दंडाराजपुरी येथील वतनदार देशमुख असून त्यांजवर जंजीरकर हबशी याचा कांही पेच आल्यावरून रोजगारास साताऱ्यास आले. प्रथम धनाजी जाधवराव सेनापती यांजकडे कारकुनीचे कामावर सन १७०९ इसवीचे अगोदर दोन चार वर्षे होते. नंतर धनाजी जाधवराव सन १७१० इसवींत वारले. तेव्हां त्यांजकडील सर्व कारभार सरकार मर्जीप्रमाणे बाळाजी विश्वनाथ पांहू लागल्यावर शाहू महाराज यांणीं त्यांची हुशारी पाहून सदर्हू साली सेनाकर्ते असा किताब देऊन सन १७११ इसवी, इसने अशर मया व अलफ सालीं छ १७ रजब रोजीं काही सरंजाम दिल्हा. पुढें यांचे पराक्रम पाहून पेशवाईपद पिंगळे यांजकडे होते ते त्यांजकडून काढून छ ९ जिलकाद अर्बा अशर मया व अलफ, शके १६३५ साली शाहू महाराज यांणी यांस पेशवाईपद दिलें, मांजरी बुद्रूक या गांवी. दिल्लीहून चौथाई व सरदेशमुखी अमलाबद्दल सनदा बादशाहाकडू याणींच आणिल्या. यांचे बायकोचे नांव राधाबाई, अंताजी मल्हार बर्वे डुबेरकर यांची कन्या. इचेपोटी संतती जाहाली ती येणेंप्रमाणें :-

(अ) पुत्र दोन :- वडीलपुत्र बाजीराव, धाकटे चिमाजी अप्पा.
(ब) कन्या दोन :- एक कन्या भिऊबाई अबाजी नाईक बारामतीकर यांस दिली होती. ती
छ ९ जमादिलाखर, समान अर्बैन सालीं मयत झाली, सन ११५७ फसलीत (७ जून १७४७).
दुसरी कन्या अनुबाई व्यंकटराव नारायण घोरपडे इचलकरंजीकर यांस दिली होती.
(क) बाळाजी विश्वनाथ सु॥ अशरीन मया व अलफ छ ५ जमादिलाखर, चैत्र शुध्द
६ शनवारी (२ एप्रिल १७२०) सासवड मु॥ वारले.
(ड) बायको राधाबाई छ १४ जमादिलावल सलास खमसैन मया व अलफ सन ११६२ साली वारली (२० मार्च १७५३).

 २. बाजीराव बल्लाळ.
(अ) पेशवेपदाचा अधिकार बाळाजी विश्वनाथ वारल्यावर यांजकडे आला. त्यांस साताऱ्याहून पेशवेपदाबद्दल वस्त्रें छ २० जमादिलाखर अशरीन मया व अलफ, शके १६४२ सालांत, शार्वरी संवत्सरी मिळालीं (१७ एप्रिल १७२०).
(ब) यांची लग्नाची बायको एक, काशीबाई, कृष्णराव चासकर यांची बहीण. इचे पोटी संतती झाली ती :-
(१) वडीलपुत्र बाळाजी बाजीराव
(२) दुसरे पुत्र रामचंद्र बाजीराव
(३) तिसरे पुत्र रघुनाथ बाजीराव ऊर्फ दादासाहेब.
(४) चवथे पुत्र जनार्दन बाजीराव.
येणेंप्रमाणें चार पुत्र प्रसिध्द झाले. आणखी कांही बालपणीं होऊन गेले.
(क) मस्तानी ह्मणून कलावंतीण मुसलमानीण होती. इचे पोटी समशेरबहादर व याचा पुत्र अल्लीबहादर. यांचा वंश हिंदुस्थानप्रांती संस्थान बांदे येथें आहे.
(ड) छ १२ सफर, अर्बैंन मया व अलफ, रौर्द्र संवत्सरे, शके १६६२ वैशाख शुध्द १३ रविवारी रेवातीरीं वारले (२८ एप्रिल १७४०).