Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड चौथा ( १८ वे शतक)

३. चिमणाजी बल्लाळ, बाजीराव यांचे धाकटे बंधू, दोन लग्नें झाली होती.
(अ) पहिली बायको रमाबाई छ २८ सफर, इहिदे सलासीन मया व अलफ (३१ आगष्ट १७३०) साली वारली. इजला संतती :-
(१) पुत्र सदाशिव चिमणाजी.
(२) मुलगी एक, नांव बयाबाई, इजला गंगाधर नाईक ओंकार यास दिली. लग्न खमस अर्बैंन रबिलाखर (मे १७४४) महिन्यांत झालें. ही छ २० साबान तिसा खमसैन मया व अलफ चैत्र व॥ ७ गुरुवारी (१९ एप्रिल १७५९) मयत झाली.
(ब) दुसरी बायको छ १९ जमादिलाखर इसन्ने सल्लासीनांत (८ डिसेंबर १७३१) लग्न झाले. नाव अन्नपूर्णाबाई.
(क) छ ८ सवाल, इहिदे अर्बैन मया व अलफ पौष शुध्द १०/११ (१७ डिसेंबर १७४०) बुधवार रोजी वारले. बायको अन्नपूर्णाबाई सती गेली.

 ४. बाळाजी बाजीराव.
(अ) यांचा जन्म शके १६४३ मार्गशीर्ष व॥ १३ सह १४ (२१ नोव्हेंबर १७२१) रोजी मौजे सातें ऊर्फ नाणेमावळ येथे जाहाला.
(ब) मुंज शके १६४९ माघ शु॥ ११ रोजी झालीं. (११ जानेवारी १७२८).
(क) लग्नें दोन झालीं. पहिली बायको नांव गोपिकाबाई मल्हारराव भिकाजी रास्ते यांची बहीण. लग्न शके १६५१ माघ शुध्द ४ सल्लासीन मया व अलफ (११ जानेवारी १७३०) रोजी झाले. इचे पोटी वंश :-
(१) वडील मुलगा विश्वासराव.
(२) दुसरा मुलगा माधवराव.
(३) तिसरा यशवंतराव.
(४) चवथा नारायणराव.
(ड) दुसरी बायको देशस्थ ब्राह्मण नारोबा नाईक वाखरे यांची मुलगी, नांव राधाबाई. हें लग्न इहिदे सितैन मया व अलफ, मार्गशीर्ष व॥ ६ शके १६८२ (२७ डिसेंबर १७६०) रोजी झालें. इजला संतती झाली नाही. छ १ साबान इहिदे सबैनांत (१९ नोव्हेंबर १७७०) वारली.
(ई) राज्याधिकार बाजीराव साहेब वारल्यावर यांजकडे येऊन यांस पेशवेपदाची वस्त्रे छ ११ रबिलाखर इहिदे अर्बैन मया व अलफ, आषाढ शुध्द १२ शके १६६२ साली झाली (२५ जून १७४०).
(फ) शके १६८३ वृषनामसंवत्सरे ज्येष्ठ व ॥ ६ बुधवारी रात्रौ पर्वतीस वारले (२४ जून १७६१).
(ग) पहिली बायको गोपिकाबाई शके १७१० श्रावण शुध्द २, तिसा समानीन मया व अलफ सालीं पंचवटीस वारली (३ आगष्ट १७८८).

५. रामचंद्र बाजीराव यांचा जन्म सल्लास अशरीन रमजान महिन्यांत झाला. सल्लास
सल्लासीन रबिलावलांत लहानपणीच वारले.