Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड बावीसावा (१७९२-९३)

भावसिंग चौधरी निा तोफखाना                                                   लेखांक २४१.                                                      १७१५ वैशाख शुद्ध १५.
यांस पत्र छ १३ सवाल.

राजश्री भावसिंग चौधरी गोसावि यांसि-
श्नो गोविंदराव कृष्ण आसीर्वाद उपरि हैदराबादेस आमचे हवेलीत सागवाणी तख्ते पंचवीस तीस पावेतो लाहाण हालके आहेत त्याचे एथें आह्मास प्रयोजन आहे त्यास तुमचा कारखाना तोफा वगैरे सरंजाम एथें येणार आहे आह्मी एथून जासूद पा आहे त्यास सदरहू तख्ते छेकड्यावर घालून आणावे जासूद तुह्मापासी राहील येतेसमई तख्ते दाखऊन देईल ते जरूर आणिले पाहिजेत घरचे काम आहे ह्मणोन लिहिलें असे रा छ १३ सवाल हे आसीर्वाद.