Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड बावीसावा (१७९२-९३)

गोविंद रघुनाथ पालीमकर                                                            लेखांक २३९.                                                      १७१५ वैशाख शुद्ध १३.
अमील यास पत्र संताजी नागनाथ
यानी मागितलें.

राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री गोविंदराव स्वामीचे सेवेसी-
पो गोविंदराव कृष्ण सां नमस्कार विनंति उपरि एथील कुशल जाणून स्वकीयें लिा जावें विशेष राजश्री संताजी नागनाथ यास व मुशाहिन्याबाबत तनखा नवाब सरदारुलमुलुक बाहदूर यानी तुह्मावर दोनसें रुपयाची केली आहे. त्यास मारनिलेनी सदरहू रुपयाची तनखा तुह्माकडे पा आहे तरी पांच को तनखाप्रा द्यावे यास दिवसगत करू नये सरकारी आंदाजा वगैरे दिकत न करितां यांचा ऐवज तनखाबमोजीब पावता होय तें जरूर करावें यांचे आगत्य कसें तुह्मास माहीत त्यापक्षी विशेष ल्याहावें ऐसे नाही रा छ १२ सवाल बहुत काय लिा लोभ कीजे हे विनंति.