Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड बावीसावा (१७९२-९३)

रामचंद्र तिमाजी देशपांडे                                                     लेखांक १५.                                             १७१४ कार्तिक वद्य ३०.
सोलापूरकर यांस.

राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री रामचंद्रपंत देशपांडे स्वामी गो-
पो गोविंदराव कृष्ण सां नमस्कार विनंति उपरि येथील कुशल जाणून स्वकीये लिहित जाणें विशेष मौजे कारंबें प॥ मार्डी या गांवचे खाजगी देशमुखीचा ऐवज राजश्री अंताजी निराजी याजकडे देविला असतां मौजे मा॥रचे चौथाईची मामलत तुह्मी करून वसूल चौथाईचा तुह्माकडे गांवकरी देतात त्यापैकी खानगीचा ऐवज वजा करून उपद्रव देता ह्मणोन कळलें त्यास खानगीचा ऐवज अंताजी निराजी घेत जातील येविषी तुह्माकडून मौजे मारीं उपसर्ग लागो नये चौथाईचे मामलतीचा सुदामत वाजबी प्रो गांवकरी फडच्या करून देत जातील गावांस तोसीस व उपद्रव न लागावा या पत्राचें उत्तर पाठवावें र॥ छ २८ र॥वल बहुत काय लिहिणें लोभ कीजे हे विनंति.