Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड बावीसावा (१७९२-९३)

छ २६ र॥वल आबा चिटणीस                                               लेखांक ११.                                             १७१४ कार्तिक वद्य १३.
यांचे पत्राचे उत्तर,

राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री आबा स्वामीचे सेवेसी- 
पो गोविंदराव कृष्ण सां नमस्कार विनंति उपरि येथील कुशल जाणून स्वकीयें कुशल लिहित असावें विशेष आपण पत्र पाठविलें तें पावोन बहुत संतोष जाला मौजे कोंठार-चिंचोली पा कडेवलीत येथें कुलकर्णाचा वाडा बांधावयाकरितां जाग्याविषई व सेताकरितां तेथील कमावीसदार यांस पत्र पाठवावें इत्यादिक मार तपसिले लिहिला व राजश्री अप्पाजी कोंडाजी यांचेहि लिहिल्यावरून समजण्यांत आले त्यास मौजेमजकुरीं वाडा आपल्याकडील असणें यांत इकडील संतोष आहे वाडा व सेताविषयीं राजश्री गोविंदराव यांस येथून लिहिले आहे मारनिल्हे समजोन आपल्यास सांगतील आणि बंदोबस्त करून देतील कुलकर्णाचे प्रकरर्णी पत्र पाठविलें याजवेगळे कधीं पत्र आलें नाहीं हें स्नेहास उचित कीं काय याचे आश्चर्य फार जालें छ २६ रावल बहुत काय लिहिणें लोभ कीजे है विनंति.