Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड बावीसावा (१७९२-९३)

रवानगी पत्रें छ २८ र॥वल.                                                   लेखांक १३.                                             १७१४ कार्तिक वद्य ३०.
महमद अनवर जागीरदार कारंबेकर यास उत्तर. 

साहेब मेहरबान दोस्तान महमद अनवर दाम मोहबतहु.
अजदिल येखलास गोविंदराव कृष्ण सलाम आकी येथील खैर आफियत जाणून आपली खैर खुष हमेषा लिहित जावी दिगर मजमुन खत पाठविले तें पोहोचून कैफियत जाहीर जाली राजेश्री रामराव देशमुख यानें गुरें नेली ती देत नाहींत त्यास ताकीद व रखवालीविषईं सोलापूरकर यांस पत्र व खाजगी ऐवजाकरितां रामचंद्र तिमाजी याजला पत्र याप्रो पाठवावी ह्मणोन लिहिल्यावरून तीन पत्रे प॥ आहेत पावती करून बंदोबस्त करून घ्यावा साहेब मिया यांजकडील म॥र मुफसल लिहिला तो समजला येविषी तपसिलें राजश्री अंताजी निराजी यांस लिहिल्यावरून कळेल र॥ छ २८ र॥वल.