Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड एकोणीसावा (१७७९-१७८४)

पै।। छ १६                                                                  लेखांक २११.                                                १७०३ फाल्गुन शु।। ७.
इसन्ने समानीन.                                                                   श्री.                                                       १९ फेब्रुवारी १७८२.                                                                       

"राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री भुजंगराव आणाजी स्वामी यांसीः-
सेवक आनंदराव भिकाजी नमस्कार विनंति उपरि येथील कुशल जाणोन स्वकीय लेखन करित जाणें. विशेष, तुह्मीं माघ शु॥ ११ एकादशीचें पत्र पाठविलें तें पावलें. नवाबबहादुर यांनीं रा. आनंदरावजी बाजी व गणपत केशव यांस बोलावून नेऊन विस्तारेंकरून बोललियाचा मो। मा।र निल्हेनीं तपशीलें लिहिला आहे त्यावरून श्रुत होईल, ह्मणोन लिहिलें. ऐसियास येविषयीचा मा।र रा. कृष्णराव तात्या यांसी व राजश्री आनंदरावजी बाजी व गणपतराव केशव यांसी लिहिला आहे, त्यावरून कळेल. जाणिजे छ ६ रबिलावल बहुत काय लिहिणें हे विनंति.''