Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड एकोणीसावा (१७७९-१७८४)

पै।। छ १६                                                                  लेखांक २०८.                                                १७०३ फाल्गुन शु।। २.
सन इसन्ने समानीन.                                                     श्रीशंकर प्रसन्न.                                                १४ फेब्रुवारी १७८२.                                                                       

राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री
भुजंगराव अण्णाजी स्वामी यांसीः-
सेवक अनंदराव भिकाजी नमस्कार विनंति उपरि येथील कुशल जाणोन स्वकीय लिहिणें. विशेष. तुह्मी पत्र व मकरसंक्रमणाचे तील शर्करायुक्त पाठविले ते पावले जाणिजे. छ १ रो।।वल बहुत काय लिहिणें हे विनंति.