Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड एकोणीसावा (१७७९-१७८४)

हैदर व टिपू ह्यांच्या दरबारांतील पेशव्यांचे वकील
कृष्णराव नारायण जोशी ह्यांचीं पत्रें.

                                                                                          लेखांक १.
१७०१ आश्विन शुद्ध १२.                                                  श्री.                                                          २० आक्टोबर १७७९.

राजश्री तात्या स्वामींचे सेवेसीं:-
विनंति विशेष. गाडदी दि॥ खैरुलाबेग याजकडील असामी पंचवीस आपणाबरोबर चाकरीस आहेत. त्यास, त्यांची चाकरी चुकरी सकरुलाबेग व सैख जमालुदिन या दोघांपासून सांगोन घेत जावी. लोकांस खर्चास देणें तें यांजवळ देत जावें. चांगले माणूस आहेत. यांस वागऊन घ्यावें. र।॥ छ ११ सवाल. हे विनंति. दारुगोळीचा बंदोबस्त करून दिल्हा आहे. पेशजी पंचवीस माणूस नेमून नांवनिसीवार याद आपणाजवळ आहे, त्यापो दोन असामी येथें राहिल्या, त्यांचे मोबदला जयालहानखान व शेख मोहीदिन दोन असामी गेले आहेत. कळावें हे