Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड एकोणीसावा (१७७९-१७८४)

                                                                                      लेखांक १४.                                                
१७०१ मार्गशीर्ष व॥ ६.                                                 श्री.                                                    २८ डिसेंबर १७७९.

राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री कृष्णराव स्वामींचे सेवेसीं:-
पो। बाळाजी जनार्दन सं॥ नमस्कार विनंति उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय लिहीत जावें. विशेषः- तुह्मीं इतके दिवसांत पट्टणास जाऊन पोहचलां असाल. नवाब हैदरअलीखां बहादूर यांचे पुत्राची शादी आहे याविसीं नवाब बहादर यांचीं पत्रें सरकारांत श्रीमंतांस व आह्मांस आलीं. त्यावरून सरकारचा व आमचा ख॥ आहेर वस्त्रें व जवाहीर रकमा पाठविल्या, त्याची याददास्त अलाहिदा आहे. त्याप्रमाणें समजोन नवाब बहादर यांस आहेर करावा. इकडील कितेक मजकूर अलाहिदा पुरवणीपत्रीं लिहिला त्यावरून कळेल. TT 1 र ॥ छ १९ जिल्हेज. बहुत काय लिहिणें ? लोभ असों दीजे हे विनंति. पै॥ छ ११ मोहरम, सन समानीन. पौषमास, मुक्काम पट्टण.

                                                                                         श्री.
                                                                   यादी अजम हैदरआलीखां बहादर यांसः -
                                                                  आहेर राजश्री नाना फडणीस यांजकडील

                                        जवाहीर सिरपेंच                                                 कापड सनगें                   सु॥
                                        दागीना     सु॥                                                   १   चिरा बादली
                                                        १                                                    १   गोशेपेच बादली
                                                                                                              २   जामेवारे बादली
                                                                                                              १   पटका बादली
                                                                                                              १   शाल जोडी केशरी
                                                                                                              १   किनखाप
                                                                                                            --------------------