Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड एकोणीसावा (१७७९-१७८४)

पै।। छ. ११ मोहरम.                                                         लेखांक १३.                                            १७०१ मार्गशीर्ष शु॥ १०.     
सन समानीन.                                                            श्री.                                                     १८ दिसेंबर १७७९.

राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री कृष्णराव तात्या यांसीः-
प्रति गोविंदभट निदसुरे आसीर्वाद विनंति. येथील कुशल जाणोन स्वकीय कुशललेखन करीत असिलें पाहिजे. विशेषः- तुह्मीं पत्रें पाठविलीं तीं पावलीं. लि।। मजकूर कळला. पुरवणीपत्राचा मजकूर यजमानांस निवेदन केला. *त्याची तर्तूद होऊन आहेर वगैरे रवाना जाहाले आहेत. आपणाकडेसचे सनगें येतील त्याप्रों।। त्यांस द्यावीं. वरकड सविस्तर रा. आपांनीं लिहिलें आहे त्यावरून कळेल. तळेगांवचा मजकूर यजमानांस विनंति केलाच आहे. मागाहून उत्तर घेऊन आपणांस पत्र लेहूं. बहुत काय लिहिणें ? लोभ कीजे. हे आसीर्वाद. रा। छ ९ जिल्हेज हे आसीर्वाद.