Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड अठरावा (शिवकालीन घराणी)

लेखांक ६४

राजीनामा बे॥ देसमुखान व देसपांडियानी व मोकदमानी व माहाजनानि व सेटिये व रयानि पा। पुणें स॥ जुनर आं की सेख जाफर + + ई ज्यांहानखान फौजदार पा। मा।र आ ++ ता व सीतम लुटून घेतले महलग मुतसरफ होउनु बेहती र्‍यायायत केले प॥ वैरान जाला व कसबेमजकुरीची रयत कैद केले कितेक जमीदारांचे तर्फेने किले अ ++ डी व कोंढाणा कैद होते जे वख्ती ++ खानजी पोहचले ते वख्ती खलासी जाली आ++ आपण बखिजमती जिल्हे मुस्तताह फरोजजंग एउनु पोहचलो की फौजदार दीगर होए व इलाने एक आदमी बपरगणे नमेमानद दरीविंला बनजर आबादानी व मामुरी पाहाडखान फौजदार प॥ मजकुरी मोकरर जाले यासि आपण तमाम रयानि बादशाही राजी व शामीर असो.

 

----------
समाप्‍त
----------