Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड तेरावा (थोरले माधवराव)

                                                               पत्रांक ९.

इ. स. १७६५ ता. २९ मार्च                                               श्री.                                                        १६८७ चैत्र शुद्ध ८


पा।छ ९ सवाल सोमवार
वडिलांचे सेवेसी कृतानेक सीर सां नमस्कार विनंती. येथील कुशल ता। छ ७ सवाल मंदवार मुकाम असीउमरी वर्तमान यथास्थित असे. विशेष. श्रीमंताचे आज्ञापत्र व आपली पत्रें येण्याविषई आलीं, त्याजवरून जनस्थानीहून कुच करून येथपर्यंत आलों. पुढें दरमजल येत असों. प्रस्तुत वर्तमान ऐकिलियांत आलें कीं आह्मी फौजसुद्धां आलीकडे आलों. पुंरदरीहून आंबेकर प्रहस्तास निरोप देणार. ते नाशकास जाणार. सत्य मिथ्या नकळे. आपल्यास बातमी असेल. आम्ही सरकारच्या आज्ञेनुरूप आलो. दरबारांत हा प्रकार. ते गोष्ट ठीक नाहीं. यास्तव आपण तेथें पुर्तेपणीं बळकटी करून हा प्रसंग होऊं न द्यावा. आम्हाकडून कोणेविषई दुसरा अर्थ नाहीं. सरकार चाकरीस सांगतील त्याप्रमाणें हाजीर असों. फौजेचा जमाव भारी जाला आहे. देण्यास ऐवज पाहिजे. येथील अर्थ आहे तों आपल्या ध्यानांत आहे. याचा प्रकार ध्यानांत असावा. यानंतर उभयतांसी बोलणें लावावें कीं पूर्व (व?)तप्रों आमचा बंदोबस्त करून ( द्यावा ? ) सर्व गोष्टींस हजर आहों. उभयतांकडील साधनेस त्यांचे मर्जीप्रों असतील, त्या द्वारें बोलणें लावावें. आह्मी सरकारचे, आपले, आज्ञेप्रां। येत असो. कृष्णाजी गोपाळ याजला दोन मजली अलीकडे आम्हांकडे पाठवावें. तेथील सर्व अर्थ समजतील. पूर्वी पत्रें पो। आहेत. त्यास त्यांत मजकूर लिहीला त्यास त्याचा सला लेहून पाठवावा. त्या आजवर (?) वर्तणूक घटेल. येण्याचा विलंब नाहीं. वरकड वर्तमान रो। कृष्णाजी गोपाळ यांनी सांगितलें असेल. उत्तर सत्वर पाठवावें. बहुत काय लिहीणें ? लोभ करावा हे विनंती.