Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड बारावा (रघुनाथराव, बाजीराव)

श्री.

लेखांक ३७४.

नकल.

राजाश्रियाविराजीत राजमान्य राजश्री परशराम भाऊ स्वामीचे शेवेसी:-
पोष्य हरी बल्लाळ साष्टांग नमस्कार विनंती उपरी येथील कुशल ता।। छ १६ सफर. जाणोन स्वकीय कुशल लिहीत असिलें पाहिजे. विशेष. रो।। आबाजी नाईक काबरास याजकडे मौजे कारजगे हा गांव करवीरकराकडून आपाजी शामराज याचे विद्यमानें इनाम आहे. त्याप्रों।। सरकारांतून करार आहे. त्याचा वसूल आपणाकडे गुदस्तापासून चिकोडीचे जफ्तीमुळें आला असेल तो ऐवज देवऊन पुढें नाईकाकडे गांव सुरळीत चालता केला पाहिजे. सरकारांतून गांव चालवावयाचा करार जाला आहे. त्याप्रों।। नाईकाचे आगत्य धरून चालवावा. याचा ऐवज घेतला असेल तो द्यावा. र॥ छ १७ सफर. बहुत काय लिहिणें ? कृपा लोभ असो दीजे हे विनंती.