Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठी धातुकोश

आठुळ [ अष्टील ( ना. ) ] घट्ट होणें. ( आठुल २ पहा )

आठोर [ आ + स्तृह ६ हिंसायाम् { आस्तृह् = आस्तु-ह् = आठुर = आठोर । गुण } ] इजा करणें. ( आठुर पहा )

आड् [ अड्ड १ अभियोगे ] हल्ला करणें.
(अड्ड्यते = आडे । अड्ड्यति = आडवी। )
(सेट्) अड्डिति + ल = आडिअल = आडिल ( ला-ली-लें).
( अनिट् ) अड्ड् + त = अड्ड + ल = आडल (ला-ली-लें)

आड १ [अन्तर्भू १ सत्तायाम् ] आंत असणें. उ०-कित्येक फिरंगाणांत आडले. ( अड ५ पहा )

-२ [ अन्तर् + धा ३ आच्छादने ] दडणें, अडून गोळी मारणें. ( अड ३ पहा )

आडक १ [ आ + दिह् २ उपचये { दिह् - दिघ् - डिक् - डक् } ] मध्येंच चिकटणें.

-२ [ आ + दिह् २ उपचये ] चिकटून गुंतणें. इतर रूप-आडकावि १

-३ [ आ + स्तक् १ रोधने { स्तक् - डक् } ] अडकणें. इतर रूप - आडकावि २

-४ [ आ + टक् बन्धने ] गुंतून बसणें.

-५ [ आ + स्तग् १ आच्छादने ] इतर रूप - आडकावि ३, आडकाव १

आडकव [ आधी + कृ तारण देणें, ठेव ठेवणें ] आडकाविणें. उ०—बँकेंत पैसा आडकाविणें. ( आडव २ पहा )

आडकाव १ [ आ + स्तम् १ आच्छादने { स्तम् - टक् - डक } उ०- आंगरखा आडकावणें. ( आडक ५ पहा )

-२ [ आ + स्तक् १ रोधने ] ( आडक ३ पहा )

आडकावि १ [ आ + दिह् २ उपचये ] चिकटून गुंतणें. ( आडक २ पहा )

-२ [ आ + स्तक् १ रोधने ] स्तकति, स्तकयति ] आडकणें. ( आडक ३ पहा )

-३ [ आ + स्तग् १ आच्छादने ] ( आडक ५ पहा )

आडखड १ [ अर्धस्कन्द १ गतौ । अडखड ] ( उडी मारणें, बोलतांना अडणें.) इतर रूप आडखंड १.

-२ [ अन्तः स्कन्द - अडखड ] इतर रूप - आडखंड २.

आडखंड १ [ अर्धस्कन्द् ३ गतौ ] आडखडणें.

-२ [अन्तः स्कन्द् १ गतौ ] आडखडणें ( आडखड २ पहा )