Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठी धातुकोश

आटक १ [ आ + तंक् १ कृच्छ्रजीवने { तं = ट } ]

-२ [ आ + स्तक् रोधने ( अटकाव करणें ); { आस्तक् = आटक; हाटक } बोलाविणें. ( हाटक ५ पहा )

आटकळ १ [ आ + तर्क् + ल ( स्वार्थे ) १० भाषार्थः { तर्क = टकळ वर्णव्यत्यास ) } ] तर्क बांधणें.

-२ [ अर्ध + कल = अढ्ढकळ - अटकळ; ईषद् ज्ञाने ]

आटकावि [ आ + स्तम् रोधने ] ( हाटक ५ पहा )

आटप १ [ आ + स्तभ् ९ प्रतिबंधने; ( आस्तभ विष्टभ-आटप बिटप ) { स्तभ् = टभ् = टप } ]

-२ [ आ + स्तभ् ९ प्रतिबंधने; { आस्तभ् = आटप } ] निश्चेष्ट होणें, मरणें.

-३ [ आ + तुप् १ हिंसायाम् ]

-४ [ आतोपनम्-तुप् हिंसायाम् ] आटोपणें. आटपणें म्ह. संपविणें, शेवट करणें, ( आटोप २ पहा )

आटर [ आ + थर्व् १ गतौ; { आथर्व = आठर् = आटर, आठर } ] कमी होणें. इतर रूप-आठर.

आटल १ [ आ + टल् ( ट्वल् ) १ अनादरे { आट्वल् = आटल् } ] हलणें, हदरणें.

-२ [ आ + ट्वल् १ वैक्लव्ये ] हलणें, हदरणें.

-३ [ अटल ( ना. ) ] स्थिर होणें.

-४ [ अष्टिला ( ना. ) { अष्टिला = अठ्ठिला = आटळ } ] आळणें, घट्ट होणें.

आटव १ [ आ + डप् १० संघाते । संचये ] दूध आटवणें, घट्ट करणें.

-२ [ आ + तप् १ संतापे ] { आतप् = आटप् = आटव } उ०- सोनें आटवणें, घसा आटवणें.

-३ [ आ + तप् तपने, तापे ] पाणी आटवणें. इतर रूप-आट.

आटस [ आ + तञ्च् ७ संकोचने { तञ्च्-टस् } ] कमी होणें.

आटिव [ आ + डिप् १० संचये ] ( आडिप = आटिव । प = व ) दूध आटिवणें.

आटुप १ [ आ + स्तुभ् ५, ९ रोधने ] थांबविणें, शेवट करणें, ( आटोप ४ पहा )

-२ [ आ + स्तूप ४, १० समुच्छ्राये ] { आस्तूप = आटुप } ढीग करणें. ( आटोप ३ पहा )

आटेज [अट्ट् १ अनादरे हिंसायाम् ] कर्मणि. ( आट २ पहा )