Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठी धातुकोश

असवि [ अस् ४ क्षेपे; { अस्य = असय् = असइ = असवि ( संप्रसारण; सविकरण ) } ] फेंकणें. उ०- भोंवरा असविणें - गलींत फेंकणें.

असुज [ अव + श्वि श्वयति श्वि १ गतौ फुगणें । अवश्वि = फूग उतरणें । सविकरण। व = उ; य = ज। ]

अस्कर १ [ असत्कृ ८ अवमाने; { त् लोप आणि अ लोप = अस्कर } ] धिक्कारणें, अवमानणें. ( असकर पहा )

-२ [ असत् + कृ ८ अधिक्षेपे] अपमान करणें, तुच्छ लेखणें. ( अस्कार ३ पहा )

अस्कार १ [ असत् + कृ ८ अवमाने ] दुर्लौकिक असणें, अपकीर्ति मिळविणें.

-२ [ आ + सत् + कृ ८ संमाने ] प्रसिद्ध होणें - असणें. इतर रूप - आस्कार.

-३ [ असत् + कृ ८ अधिक्षेपे ] अपमान करणें, तुच्छ लेखणें. इतर रूप - अस्कर २.

अस्तइ [ अस्तम् + इ २ गतौ. अस्तमिति मान्तमव्ययं नाशे अदर्शनेच। { अस्तइ ( म् लेप ) } ] मावळणें. (अस्तव पहा)

अस्तव [ अस्त ( ना. ) { अस्तय् = अस्तव् } ] मावळणें. इतर रूपें - अस्ताव, अस्ताइ, अस्तइ.

अस्ताइ [ अस्तम् + इ २ गतौ ] मावळणें. (अस्तव पहा)

अस्ताव [ अस्त ( ना. ) ] ( अस्तव पहा )

अहल १ [ आ + हृ १ मेलने ] जमवणें. ( आहल १ पहा )

-२ [ आ + हृ हरति । हृ १ हरणे {आहर्-सविकरण र् =ल् } ] ( आहल १ पहा )

अहार [ अव + हृ हरति । हृ १ हरणे । अवहृ अपनयने सविकरण. ] काढून घेणें.

अळप [ आ + लिप् ६ उपदेहे ] बांधणें, गुंडाळणें. (आळप १ पहा )