Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

स्थळ सूची

---------

(स्थळाच्या नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

यमलगाव - १५७
येकसळ - १५३

रडतोडिचा घाट - २
रणदुलाबाद - १५५
रहिमतपूर - ३,१०॥,५५,१५३
राजगड - ३,१३,२६२,२६७,२७३,२७७,२८०,२८५,२८८,३५५
राजा - १३१
राजाणी - ६२,६४,१५२
राजेवाडी - १४३
राणीघेघर - ६२,६४,९१,१५२
राणद - १४३
रायगड (किल्ला) - १०,२८३,२८६,३०१,३०३
रायबाग - १,२७,५७
राहकल - ४५१
राहागौ - ६२
राहू - ५९
रांगणा - ५९, २८६
रांजाणी - ९१
रूबी - १५३
रेवडी - १५५
रोहिघर - ६२,६४,९१,१५२
रोहिडखोरे - २६६,२६८,२७३,२७९२८०,२८३,२८४,२८५,२८६,२८९,२९४,२९५,२९६,२९७,२९९,३००,३०२,३०३,३०८,३०९,३११,३१५,३१९,३२३,३४४
रोहिडा (किल्ला) - २६६,२७१,२७२,२७९,२९९,३०७,३२५,३२७,३३०,३३१,३३२,३३३,३३६,३३७,३३८३३९,३४०,३४१,३६४

लव्ही - १५७
लव्हे - १५७
लाकडी - ४१४,४१९
लाखेवाडी - ३४०
लागपौड - ३२४
लाझफल - ४१७
लासुर - ३७१
लाहासूर्णे - १८,२०,१५३
लोहारे - १५४

वजरवाडी - ४४
वडगाव (जयरामस्वामीचे) - ४९, १४३,१५७२७१,२७९,३०७,३८२,३८३
(वडिगाऊ) - ३८७,३६६,३८९,३९१,३९८,३९९,४०१,४०३,४०४,४०५,४२०,४२१
वडजलवाडी - १४३
वडतुबी - २८०,२९५,३०७
वडू - ३८१
वडूथ - १५६
वडोली (भिकेश्वर) - ४८,४९
(निळेश्वर) - ५०
वणगल - १५६
वनवडी - २७९
वरकुटे - ५०
वरणे - ४८
वरसगाऊ - २७०
वरिये - १०४,१२५,१३१,१३३,१३४,१३८,१४१,१७५,१७७,१७८,१७९,२३४
वरोडी - ३०७
वरोती - १५७
वर्‍हाडे - १०,११,१२,४८
वर्‍हाल - ४५१
वर्जे - १०
वसई - ३०१
वसंतगड - ३,२३,५१
वळी खुर्द - १४३
वाई - २,३,५९,६२,६५,६७,७०,७१,७२,७३,७९,८०,८३,८४,८५,८७,८८,८९,९३,९५,९८,९९,१०१,१०३,१०४,१०७,१०८,११३,११४,११६,१२०,१२२,१२३,१२५,१२८,१२९,१३०,१३१,१३४,१३५,१३६,१४३,१४४,१४५,१४६,१४८,१४९,१५२,१५३,१५४,१५५,१५६,१५७,
१५८,१५९, १६०,१६४,१६६,१७०,१७१,१७२,१७३,१७५,१७६,१७७,१७९,१८०,१८२,१८४,१८७,१८८,१८९,१९०,१९१,१९३,१९४,१९५,१९६,१९७,१९९,२००,२०२,२०३,२०५,२०६,२०८,२०९,२११,२१३,२१४,२१५,२१७,२१८,२२०,२२१,२२३,२२५,२२६,२२८,२२९,
२३१,२३२, २३९,२४१,२४२,२४६,२४८,२४९,२५४,२५५,२५६,२५८,२६०,२६२,२६४,२६५,२७९,२९०,३०६,३३५,३३६,३८०

वाकडी - ३७०
वाकि - ४५१
वागवी - ९१
वाघेरी - ४८
वाघोली (तर्फ हवेली) - १५३, १५४ १५५, २५५
वाजेघर - १५७
वाठार - ४८,५९,१५५
वाडी - २७१
वाराणसी - २०
वालूत - ६४,१५२
वाल्हे- १०,१४३
वावरे - ३७१
वावी - ३७९, ३९०
वावेघर - २८७,२९६९,३०७
वासोटा - ३२३
वाहागाव - ५०,६२,६४,९१,१५२,१५४
वाळुनु - ६२
वाळूत - ९१
वांगणी - २७९,३०२
वाडे - १५६
विचित्रगड - २८३,२८५,२८७,३४२,३५७
विजबावी - १४३
विजापूर - १,२,३,६,१५,२७,४८,५७,६१,२६८,३०१,३०३
विरमाडे - १५४
विरली - १४३
विरवळे - १५५
विवर - ६२,९१,१५२
विंग (इंग) - २७९
वीवर - ६४
वेचवले - १७५,१७७,१७८,१७९
वेन्हवडी - ३४३,३५५
वेलवड खोरे - २६६,२६८,२७३,२७७,२८६,२८९,२९७,२९९,३०६,३०७,३२३
वेलवडी - २७७
वेलेवाडी - ४५१
वेहेनवाडी - १५४
वेलूर - ३७१
वेळेजोरी - १५४
वैराटगड - २४२
वोरावले - १५७
वोवरहिरे - १४३
वंदनगड - २२८,२२९
व्याघ्रगड - २९१
व्याहाळे - १८,२०