Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

सर्वसामान्य नामादिशब्दव्युत्पत्तिकोश

आठवणें [ अर्थ् १० उपयाञ्चायाम्. अर्थय = आठव. अर्थयति = आठवणें ] देवं अर्थयति = देवाला आठवतो. ( धा. सा. श. )

आठी [पाची पहा]

आड [अंतर् = आड. तस्य अंतर्= त्याच्या आड. द्विदिवसांतरित = दोदिवसाड हींव ]

आड(विहीर) [ अवट = अअड = आड ] (ग्रंथमाला)

आँड, आड [ अंधू: - आँड, आड ] विहीर.

आंड काढणें [ अंडकर्षण = आंडकाढणें ] बडवणें (भा. इ. १८३६)

आडकी [ अर्द्धिकी = आडकी ( a small coin) ] गुरू अडकीचे तीन.

आंडकुली [ अंड + क + ल = आंडकुल (लें, ली ) ] पोराचें लहान अंड.

आडखळणें [ अंतःस्खलनं = आँडखळणें = आडखळणें. ह्या खळण्याचा (स्कंदनं = खळणें ) शीं संबंध नाहीं. ] (भा. इ. १८३६ )

आडगांव [अंतर्ग्राम = आँडगांव = आडगाव = आडगांव = उपग्राम. ] ( भा. इ. १८३३ )

आडत [ आट्टपात्य ( अट्टपति = बाजारचा मुकदम = आडआती = आडती = आडत ] आडत म्ह० बाजारच्या मुख्याला व्यवहारार्थ द्यावें लागणारें द्रव्य. (भा. इ. १८३६)

आडदीठ [ दृश् १ प्रेक्षणे. अर्धदृष्टि = आडदृष्टी=आडदीठ. दृक = डक = टक. भपकदृश = भसकदिशी ] (धा. सा. श.)

आडदृष्टि [ अर्धदृष्टिः = आडदृष्टी, आडदीठ ]

आडनांव [अंतर्नाम = आँडनावं = आडनाव = आणनाव= आण्णाव. आडनांव म्ह० उपनाम. अंतर्= उप (भा. इ. १८३३)

आडनीड १ [ अर्धस्निग्ध = अड्ढनिड्ढ = आडनीड ] तो आडनीड वागतो = सः अर्धस्निग्धं वर्तते। ( भा. इ. १८३४)

-२ [ ऋध् ४ वृद्धौ. अर्धन्यर्ध = आडनीड ] ( धा. सा. श. )

आडवाप्या [ अर्धवप्तृक्र: = आडवाप्या] लहान तरुणाला अडवाप्या म्हणतात.

आडवुड [ वृध् १ वृद्धौ. अर्धवृद्ध = आडवुड ] [ धा. सा. श. ]

आडमाप [ अर्धमापन = आडमाप. अर्ध म्ह० दीड ( निम्मा नव्हे) ] आडमाप म्हणजे दिडकें माप. ( भा. इ. १८३३)