Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

त्याकडील येकानें त्या कोनेररायास अमर्यादेन बोलू लागला तेणेंकडून उभयतांस चर्चा होऊन नग्नशस्त्र कडून मारामारी केली. त्या समयीं सात पांच जणांनी मिळून कोनेरराव ह्मण्णार ब्राह्मणावरि हात चालविल्याकरितां, विशेष जखमा लागून ब्राह्मणावरी जबरजस्ती केले ह्मणावयास ठाव जाहला. हे वर्तमान महाराजास कळल्यावरि, त्या ब्राह्मणास घरास पाठविले असून त्याचा उपच्यारही केल्यां असत्या तो ब्राह्मण वांचे, अथवा न वांचे शब्दास ठाव नसता, तैसें न होतां त्या गिलीविलीअण्णाचे सांगण्यासच विश्वासून , त्याच्या मनोगतानुसारच महाराजानीं अंगिकरिल्या करितां त्या आरणीकर ब्राह्मणास जखमा लागूनहीं सजीव प्रज्ञेसहींत असतांच पायांसी दोरी बांधून पंचम जातीकडूनहीं बिदींत वोडविले तव्हां त्या ब्राह्मणाचे रक्त बिदींत समग्र पसरून तो ब्राह्मण फार दुःखवला जाऊन, दुःख सोसवेनासें कित्येक दूर वोढिल्यानंतरेंप्राण सोडिला. तेव्हां सकळ जनासहीं हे कृत्ये परम कठोर ह्मणून बोलावयास संदेह नाहीसा जाहला. व राज्य नष्ट होण्यासहीं हेच कारण ह्मणून लोक वंदंतीस थोर कारण जाहलें ,तदनंतरें नवाबानीं तंजाउरचा किल्ला घेतला ते वर्तमान ,समग्रहीं इंगरेज सरकाराचे सरदारानी विलायतीस कोरटाफडिरैक्टर वगै-यांस लिहिले. त्यावरून इंगरेज बादशाहा आदि करून थोर सरदारानी योचना केलीजे, केव्हांहीं चन्नपटणाचे वर्तमान येण्यांत नवाब महमदल्लीखानाची चलंती, व तंजाऊरचे महाराजाची रीती, ऐकत येण्यांत महाराजाकडून केव्हांही नवाबास उपकारच घडत आला. परंतु येवेळेस हीं अनुपकार नाहीं अैसे असतां प्रथम नवाबनी प्रेषकषीचे अल्प कारणास्तव तंजाऊरचे राज्यावरी फौजबंदी करून, आपले लेकांस पाठविले, त्यास राजानी प्रेषकषीसहीत फौजेचा खर्च ह्मणून सांगीतल्या प्रमाणें येकंदर बहुत अधिक द्रव्य कबूल करून, यानी येक किल्ला व भारी मुलुक बांधिला, तोहीं सोडून कबूल केल्या प्रमाणें ऐवहीं झाड्यानिशी पावतें केले असतां,