Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

लेखांक ५

श्री.
१५३८ मार्गशीर्ष शुध्द १३

माहाल किले पुरंधरू बिहुजूर  
म॥ ह॥ राजश्री माहादाजी जाध-
वराऊ ना। किले मजकूर
म। ह॥ हणवंतराउ हरकारे मु॥
किले मजकूर
भानजी बानखस मु॥ राजश्री नर-
सिंगराऊ
तमाजी अनंत मु॥ कलबी बही-
 रदेऊ
आपाजी फर्जंद मल्हारजी देस-
मुख पा। सिरवल
तुलजी व जाखोजी देसमुख पा।
खेडेबोर
यसवंतराउ आठगाठेखोत ता।
सिवतर खोरे
बाजी हैबतीराउ देसमुख ता।
गुंजण मावळ पा। मुरर्‍हादेऊ
कान्होजी जेधे देसमुख ता। भोर नरसोजी खोपडा देसमुख तरफ
तपे रोहिडा उतराले ता। रोहिडा
यमाजी मोकदम मौजे दूर पा।
पुणा
आबोजी बांदल मोकदम मौजे
आल्हे ता। हिरडस मावल
बाबासेटी सेटिया पेठ मूर्तजाबाद
ना। किले मजकूर
कडतसेटी बांधा माहाजन पेठ
मूर्तजाबाद ना। किले मजकूर
हजीर मजलसी हुजरू द॥ बे ॥  
कालोजी चोरघा मोकदम मौजे
कालवली
लुखो निलींभट मोकदम मौजे
 विझरे
पाकोजी सेडकर मोकदम मौजे
दापोडी
लखजी सेडकर मोकदम कालोली
हरबोजी देवगीरकरं चौगला मौजे जमाजी बिन सेखजीभाई दूसमान मु॥
विझर कान्होजी जुंझारराउ देशमुख

समस्त देसक तर्फ कानदखोरे सु॥ सबा असर अलफ कारणे महजर लिहून दिल्हे ऐसा जे :- बाजी नाईक मरळ देसमुख ता। मजकूर यास पेसजी सालाबाद ता। मजकुरीं देसमुखीचा हक लाजिमा ता। कारकीर्दी बाबाजी जुंझारराऊ देसमुख खात होते. त्यावरी कुसूर करून किलेमजकुरास बाजी मरळ आला. यावरी रोज दरोज करकशा करीत होता. त्यावरी आह्मी समस्त खोत पाटील व देसक मिळोन राजश्री कान्होजी नाईक देसमुख सदरहू मणउनुं त्यावरी देसमुखीबदल कागद बाजी नाईक व सुर्‍याजी नाईक मरळास देउनुं आह्मास किले मजकुरी पाठविले. त्यावरी हजीरमजालसीं हुजूर पेसजीपासून बाजी वा सुर्याजीचे वा आमचे बलम नाही. हे पाउनुं हजीरमजालसी हुजूर बाजी नाइकासी हकलाजिमाची पैवस्ती करून लिहून दिधले असे. लेकराचे लेकरी बाजी नाइकीं खाऊन सुखे असावे. येविसी आह्मामधें हरकोण्ही खोत पाटील फितवा फदडा करू, तरी दिवाणीचे गुन्हेगार, गोताचे अन्याई हो. आपुले लिहिले सही.

मौजे दापोडे

गावखंडी नख्त
१ गाव खडी ८० गला खंडी १६ दर खंडीस
  ५ ए॥ टके
१ ३।१ कणसरा १० कणसरा नख्त टके
॥ खरीद खंडी मण २॥ दसरा बकर नख्त टके
॥३।१ ९२॥
उडिद कोहली माहाल तक- माहाल तूप मोचे जाली
सीम बा। स्याकार  
तेरीख ११ जिल्हेजु