Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठी धातुकोश

अडच १ [ अधि + अञ्च् १ गतौ { अध्यञ्च् = अडच् } ] वांकडें होणें. उ०- नाना दुःखीं प्राप्ती । जेथ उद्वेगु नाहिं चित्तिं । आणि सुखाचिया आर्ति । अडचिजेना ॥ ज्ञा. २. २९४.

-२ [ अति + चण् १ दाने गतौच ] अडचणींत सांपडणें. ( अडचण १ पहा )

-३ [ अति + चि + नु ५ संचये ] संकटांत, अडचणींत सांपडणें.

-४ [ अन्तर् + चि ५ संचये] उ०- पोतें अडचून भरलें.

-५ [ अन्तर् + अस् ४ क्षेपे ] आंत दडपणें. ( हडस पहा )

ई १ अडचण् [ अन्तर् + चिनु । विकृत ।] आंत किंवा मध्यें चिणणें.

अडचण १ [ अति + चण् १ गतौ दानेच { अति = अड. अर्ध = अड } ] अडचणींत सांपडणें. इतर रूप-अडच २

-२ [ अति + चि + नु ५ संचये ( अतिचिनु - सविकरण ) ] संकटांत, अडचणींत सांपडणें.

-३ [अंतर् + चि + (नु) ५ संचये ] खच्चून भरणें. पोतें अडचून भरणें.

-४ [ अन्तर् + चन् हिंसायाम् ]

अडथळ [ अर्ध + स्थल् १ स्थाने { र्ध् = ड् ; स्थ् = थ्; ल् = ळ् } ] अर्धवट उभें रहाणें.

अडप् [ अड्ड् १ अभियोगे । हल्ला करणें. णिच् अड्डापय् । कर्मणि अड्डाप्य । अड्डाप्यते = अडपैजे ( हल्ला केला जातो) ]

अडप १ [ अति + तृप् ४ तृप्तौ { अति + तृप् = अइ + तृप् = अडप. } ] समाधान होणें.

-२ [ अति + दृप् ४ हर्षमोहनयोः; { अति + दृप् = ( एक त् चा लोप ) दृ = ड } ] अमर्याद गर्विष्ठ होणें.

-३ [अन्तर् + पत् १ पतने { अन्तर् + पत् = अड + पअ = अडप } ( कर्मणि अन्तः पात्यते ) = अणपैजणें ( अडचणींत पडणें. ) ] अडचणींत पडणें.

अडमड १ [ अन्तर् + मठ् १ मदनिवासयोः { अन्तर् = अड; ठ् = ड् } ] मध्येंच घोंटाळणें, मध्येंच अडथळा करणें.

-२ [ अड्ड् + मृध् १ उन्दने. उन्दनं = क्लेदनम् ] ( लहान मुलासारखें ) धुसपुसणें.