Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठी धातुकोश

अंगव १ [ अंघ् ( णिच् ) १ गत्याक्षेपे । आक्षेपो निन्दा । गतौ गत्यारम्भेचेत्यन्ये { अंघय = अंगव; घ् = ग्; य् = व् } ] मुकणें, फसवणें, नागवणें. इतर रूप - अंगवि.

-२ [ अंघ् ( णिच् ) १० वक्रगतौ ( णिच् कर्माणि ) ] वाईट मार्गानें जावयास लावणें, मुकणें.

-३ [ मंघ् १० गत्याक्षेपे कैतवेच गतौ गत्यारम्भेचैत्यन्ये { मंघ् = अंघ् = अंग्; य् = व् } ] मुकणें.

अंगवि १ [ अंघ् ( णिच् ) १० कैतवे { अंघय् = ( अंगव, अंगइ ) = अंगवि } ] मुकणें, फसणें. ( अंगव पहा )

-२ [ अघ् ( णिच् ) ६ कैतवे { अंघ् = अंघय = अंगव = अंगवि } ] मुकणें. ( अंगव पहा )

-३ [ मघ् १० वक्रगतौ { मंघ् = मंघय् = अंगइ = अंगवि } ] मुकणें, फसणें. ( अंगव पहा )

अंगीकार [ अंगी कृ ८ स्वीकारे { अंगी कृ । वृद्धि। अंगीकार } ] पत्करणें, स्वीकारणें.

अच [ अस् ४ क्षेपणे अस्यति { अस्य = अच } ] फेकणें. इतर रूप - अचक.

अचक [अस् ४ उपतापे + अकच् (स्य = च ) ] अचके येणें.  ( अच पहा )

अचकट [ अत्यव + कत्थ् १ श्लाघायाम् { त्य् = च्; त्थ् = ट् } ] वाईट अभद्र बोलणें. (विचकट २ पहा )

अचांग [ अति + आ + अंग् १ गतौ { अत्यांग = अचांग } ] गळणें, हातापायांतील जोर नाहींसा होणें.

अजमाव १ [ अधि + मी १० गतौ मयते, माययति { अधिमाय = अजमाव; ध् = ज्, य् = व् } ] तर्क बांधणें, अनुमान करणें.

-२ [ अधि + मा २ माने ( णिच् ) मापयति { अधिमापय् = अजमावय् : ध् = ज; प् = व } ] विचार करणें, तर्क करणें.

अट [ अट्ट् १ अतिक्रमहिंसनयो: ] अडणें, हट्ट धरून बसणें. उ o- असा अटूं नकोस म्हo हट्ट करून बसूं नको.