मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड वीसावा (शिवकालीन घराणी)

लेखांक ३                                                                                                                          १४९२ आश्विन वद्य १२

                                                                                                                                                            3

अज रख्तखाने खुदावद खाने अलीशान खान अजम सलाबतखान खुलीदामदौलतहू बजानेबु देसमुखानि व देशपाडियानि व मुकदमानि प्र॥ सुपाबिदानद सु॥ सन इहिदे सबैन व तिसा मया मालूमात दरी विला मुला दाउद खिजमतगार कसबे मजकूर जाहीर केले जे आपणासी इनाम जमीन चावर २ दर सवाद क॥ म॥ कुतवल वाहाती नीम चावर कदीम पुरातन आहे दुमाले कीजे अवलाद चालविजे छ २५ माहे जमादिलावल